AKTS - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (ISL320) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ISL320 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Fatma BAŞTERZİ
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin İş Hukukunun temel kavramları, Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukukunu kavramalarını, Sosyal Güvenlik Sisteminin gelişimini, araçlarını, hukuki niteliğini, sigorta kollarını ve Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumlarını tanımalarını sağlamayı amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenci ; Sosyal güvenlik hukukunu öğrenir ve sosyal güvenlik bilinci geliştirir. Bireysel iş hukukuyla ilgili temel konuları, Mevzuattan ve/veya uygulamadan kaynaklanan sorunları, Bu sorunların çözüm yollarını öğrenmiş olacaktır
Dersin İçeriği İş hukukunun temel kavramları, uygulama alanları, bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi, Sosyal Güvenlik Bilinci ile Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu
2 Sigortalı, Sigortalılık Statüleri, Sigortalılığının Başlangıcı, Sona Ermesi
3 İşveren, İşyeri, İşyerinin Devri, İntikali ve Nakli- İşveren, İşveren Vekili ve Aracı Kavramları
4 Hizmet Akdi ve Unsurları, İstisna, Vekâlet Akdi ve Eser Sözleşmelerinin Esasları ve Sigortalılık İlişkisi
5 Sigorta Kolları Ayrımına (Kısa Vadeli, Uzun Vadeli ve Genel Sağlık Sigortası Kolları) Genel Bakış ve Aylık Gelir Kavramı
6 Hizmet Borçlanmaları
7 Fiili Hizmet Zammı ve İtibari Hizmet Zammı Kavramı, Yararlanma Şartları ve Sigortalılara Sağladığı Katkılar
8 Ara sınav
9 Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik hakları ve ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine genel bakış
10 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Kavramı Sağlanan Haklar ve Yararlanma şartları (İş Kazası, Meslek Hastalıkları vb)
11 Hizmet Akdi İle Çalışanlar, Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar ve Tarım Sigortalılarının Uzun Vadeli Sigorta Kolları Hakları ile Yararlanma Şartları
12 Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, TBMM Başkanları, Milletvekilleri, Belediye Başkanları ile Kamu Görevlilerinin Sosyal Güvenlik Hakları, Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarından Yararlanma Şartları
13 Genel Sağlık Sigortası Kavramı, Kapsamı, Yararlanma Şartları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun Sağlık Hizmeti Satın alma Yöntemleri
14 Sigorta Primine Esas Kazanç Kavramı, Prime Esas Kazanç Hesabı, Prim Oranları ile Ödenme Süreleri
15 Sosyal Güvenlik Hukukunda Asgari İşçilik Kavramı ve Uygulanması, Prim Borçlarında Uzlaşma
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Prof. Dr. Ali Güzel- Prof. Dr. Ali Rıza OKUR, Prof. Dr. Nuşen CANİKLİOĞLU - Sosyal Güvenlik Hukuku
2. İhsan ÇAKMAK - Sosyal Sigortalar Şerhi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek X
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 127