AKTS - Uluslararası Pazarlama

Uluslararası Pazarlama (ISL416) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası Pazarlama ISL416 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Mithat ÜNER
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dünya ekonomisi, özellikle son dönemlerde yaşamış olduğu önemli sorunlar karşında küreselleşme eğilimini yitirmeye başlamış olmasına rağmen, 2017 yılında dünya ülkeleri arasında gerçekleşen ticaretin hacmi 22.62 trilyon $ dir. İşletmeler tarihi zirvesini yaşamakta olan uluslararası ticaret pastasından pay alabilmek veya olan paylarını arttırabilmek adına yoğun bir arayış içerisindedir. Uluslararası pazarlama dersi alan öğrenciler öncelikle uluslararası pazarlama çevresi, dünya ticareti, küreselleşme, uluslararası işletmecilik teorileri, yükselmekte olan pazarlar, diğer ülke pazarlarının analizi ve pazara giriş stratejileri, uluslararası pazarlama stratejileri olan standardizasyon ve adaptasyon hakkında bilgi sahibi olmaları mümkün olabilecektir. Diğer taraftan, uluslararası işletmecilik alanında uzmanlaşmak, çalışmak isteyen öğrencilere mutlaka bir yabancı lisansı iyi konuşmaları ve hatta bir diğer ülkede staj yapmaları da önerilmektedir. Özetle; uluslararası pazarlama dersi, planlarında Türkiye dışında bir diğer ülkede ya da Türkiye’de bir çokuluslu işletmede çalışmaya yer veren öğrenciler açısından özellikle yararlı olacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası pazarlama konusu ile ilgili temel kavramları, yaklaşımları ve teorilerin tanımlarını öğrenmek
  • Şirketler için çevresel analiz yaparak ekonomik, sosyal, kültürel, politik çevreden gelen fırsatları ve tehditleri belirleyebilmek
  • Farklı ülkeler ve kültürlerin tüketicileri ve satın alma davranış süreçlerini karşılaştırabilmek
  • Uluslararası pazarlara açılma stratejilerini geliştirebilmek
  • Pazarlama karması elemanlarının uluslararası pazarlardaki seyrini anlamak
  • Yabancı pazarlarda işletmelerin pazarlama faaliyetlerini etkileyecek çevresel faktörleri bilmek
Dersin İçeriği Uluslararası pazarlar, uluslararası pazarlama stratejileri ve giriş yolları; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma faaliyetlerinin uluslararası düzeyde planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası pazarlama kavramı ve uluslararasılaşma süreci
2 Uluslararası pazarlama çevresi: ekonomik çevre
3 Uluslararası pazarlama çevresi: kültürel çevre
4 Uluslararası pazarlama çevresi: teknolojik çevre, politik çevre ve yasal çevre
5 Uluslararası pazarlarda sektör ve rekabet analizi
6 Uluslararası pazarlarda müşteri analizi
7 Uluslararası pazarlarda rekabet ve konumlandırma stratejileri
8 Ara sınav
9 Uluslararası pazarlama araştırmaları
10 Uluslararası pazarlara giriş stratejileri
11 Uluslararası pazarlarda ürün stratejileri
12 Uluslararası pazarlarda fiyatlandırma stratejileri
13 Uluslararası pazarlarda dağıtım stratejileri
14 Uluslararası pazarlarda tutundurma stratejileri
15 Uluslararası pazarlama organizasyonu ve kontrolü
16 Final sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Dersin kitabı- S.Tamer Çavuşgil, Gary Knight ve John Riesenberger (2017), “International Business”, Global Edition, Fourth Edition, Pearson Education Limited: Essex.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek X
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek X
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 127