AKTS - Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku (ISL371) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Borçlar Hukuku ISL371 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Ahmet Özsoy
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Borçlar hukukunun genel hükümleri kapsamında temel kavramların öğretilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Borç ilişkisini ve bundan doğan sorumlulukları öğrenir.
  • Borçların hangi kaynaklardan çıktığını bilir.
  • Bir borç ilişkisine taraf olduğunda, bu ilişkiden doğan hak ve yükümlülüklerinin neler olduğunu kavrar.
Dersin İçeriği Borç Kavramı ve borçların kaynağı olarak sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme, irade ile beyan, edim, ifa, sorumluluk, sözleşme türleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 1. Hafta Borçlar hukukunun konusu; kaynakları.
2 2. Hafta Borç; borç ilişkisi ve sorumluluk.
3 3. Hafta Sözleşmeden doğan borçlar; sözleşme kavramı; icap; kabul.
4 4. Hafta Sözleşmelerin şekli; şekle uymamanın sonuçları.
5 5. Hafta İrade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluklar; muvazaa; hata; hile; ikrah; gabin.
6 6. Hafta Temsil kavramı; yetkili ve yetkisiz temsil.
7 7. Hafta Haksız fiil kavramı ve şartları ile sebepsiz zenginleşme kavramı ve şartları.
8 8. Hafta ARA SINAV
9 9. Hafta Borçların hükümleri; borcun ifası; borçlunun temerrüdü.
10 10. Hafta Borçların özel durumları; müteselsil borçluluk.
11 11. Hafta Şarta bağlı borçlar; pey akçesi; pişmanlık akçesi ve cezai şart.
12 12. Hafta Alacağın temliki; borcun nakli ve birlikte borç yüklenme.
13 13. Hafta Borçların sona ermesi; ibra; yenileme; birleşme; kusursuz imkansızlık; takas ve zamanaşımı.
14 14. Hafta Sınav öncesi genel değerlendirme ve anlaşılamayan konuların tekrarı.
15 15. Hafta GENEL SINAV HAZIRLIK
16 16. Hafta GENEL SINAV

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1.AKINTÜRK, Turgut. (2012) Borçlar Hukuku. İstanbul: Beta Basım Yayın.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek X
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek X
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek X
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek X
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek X
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek X
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek X
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek X
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek X
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek. X
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek X
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 127