AKTS - Davranış Bilimlerine Giriş

Davranış Bilimlerine Giriş (ISL101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Davranış Bilimlerine Giriş ISL101 1. Dönem 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Burcu Tosun
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı öğrencilere örgütlerdeki insan davranışlarının neden ve sonuçlarına dair geniş ve küresel bir bakış açısı vermektir. Fen bilimleri kanunları tutarlıdır ve pek çok durum için geçerlidir. Ancak, insanlar karmaşık varlıklardır ve basit, evrensel kurallar insan davranışlarını açıklamakta yetersiz kalır. Her bir birey birbirinden farklı olduğu için, basit ve kesin genellemeler yapmak mümkün değildir. Küresel rekabetin bu denli artmış olduğu günümüzde, hızlı değişime ayak uydurabilecek esneklikte çalışanlara ihtiyaç artmış ve bu çalışanların davranışlarını anlamak yöneticiler için giderek daha da fazla önem kazanmaya başlamıştır. Yaşayan herkes davranışlar konusunda bir hayat öğrencisidir. Hepimiz hayatımız boyunca karşımıza çıkan insanları çözümlemeye, hareketlerini gözlemlemeye ve yorumlamaya çalışırız. Bu yorumlar çoğunlukla bizi yanlışlara da sürükleyebilir. Bu dersin verdiği bakış açısı ve sistematik yaklaşımla, hiçbir davranışın rastgele olmadığı gerçeğinden yola çıkarak, özellikle örgütsel davranışların yorumlanmasında sezgisel ve yorumsal yeteneklerimizi arttırabiliriz.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler örgütlerde insanların gösterdiği davranışları, bu davranışların nedenlerini ve örgütsel performansa etkisini yorumlayıp analiz edebilir.
  • Öğrenciler bireysel davranış farklılıklarının altında yatan esasları analiz edip yorumlayabilir.
  • Öğrenciler bilimsel kanıtlara dayalı olarak, bağlantılardan yola çıkarak, iş davranışlarını sebep ve sonuçlarıyla birlikte öngörebilme yeteneğini geliştirebilir.
Dersin İçeriği Davranış bilimi ve eleştirel düşünme, zihnin biyolojisini keşfetme, insan çeşitliliğini tanımlama, hisler ve algının oluşması, öğrenme süreci ve koşullanma, hafıza olgusu ve hafızanın inşaası, düşünme ve dil, motivasyon ve iş, hisler, kişilik.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Davranış bilimlerine giriş 1. Bölüm
2 Örgütsel davranış nedir? 1. Bölüm
3 Örgütlerde çeşitlilik 2. Bölüm
4 Tutumlar ve iş tatmini 3. Bölüm
5 Duygular ve ruh halleri 4. Bölüm
6 Kişilik ve değerler 5. Bölüm
7 Algı 6. Bölüm
8 Ara Sınav 1-6 Bölümler
9 Bireysel karar alma 6. Bölüm
10 Motivasyon kavramları 7. Bölüm
11 Motivasyon uygulamaları 8. Bölüm
12 Grup davranışının temelleri 9. Bölüm
13 İş takımlarını anlamak 10. Bölüm
14 Ödev Sunumları 1-10 Bölümler
15 Genel Tekrar 1-10 Bölümler
16 Final Sınavı 1-10 Bölümler

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. “Örgütsel Davranış” Stephen P Robbins, Timothy A. Judge; Çeviri Editörü: Prof. Dr. İnci erdem; 14 baskıdan çeviri
Diğer Kaynaklar 2. Ders notları, ders slaytları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek X
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek X
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek X
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek X
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek X
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 10 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 153