AKTS - Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku (ISL217) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ticari İşletme Hukuku ISL217 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Kürşat ÖZTÜRK
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İşletme Hukuku ile ilgili temel kavramları ve ilişkileri belirlemek, öğrencilere ileride karşılaşabilecekleri İşletme Hukukuna ilişkin meseleleri analiz edip çözebilmelerini sağlayacak bilgiyi aktarmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletmeleri ticari işletme ve esnaf işletmesi olarak ayırabilir.
  • Tacir olmak için yapması gerekenleri ve sorumluluklarını bilir.
  • Kendisine ticaret unvanı seçebilir.
Dersin İçeriği İşletme hukuku kavramı, tacir kavramı, ticari iş, ticari hüküm, ticari yargı, ticaret sicili, ticaret defteri, ticaret unvanı, işletme adı, haksız rekabet.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ticaret hukuku kavramı. Ticaret hukukunun esası. Ticari işletme; ticari işletmenin hukuki niteliği.
2 Ticari işletmenin devri ve rehni. Ticari işler; ticari iş karinesi.
3 Bir taraf için ticari sayılan hususlar. Ticari iş olarak nitelendirmenin sonuçları. Ticari hüküm. Ticari kaza.
4 Tacir sıfatının kazanılması.
5 Tacir sıfatının sonuçları. Her iki tarafın tacir olması halinde uygulanacak özel hükümler.
6 Ticaret ünvanı ve diğer ticari adlar. Ticaret sicili.
7 Ticari defterler; önemi, tutma zorunluluğu, tutma usulü, tutulmamasının yaptırımı, saklanması ve yitirilmesi. Ticari defterlerin mahkemelerde kanıt kuvveti.
8 ARA SINAV
9 Tacir yardımcıları; ticari mümessil, ticari vekil, seyyar tüccar memuru, acente, komisyoncu, ticaret işleri tellalı.
10 Şirketler hukuku; şirket kavramı, geniş ve dar anlamda şirket, ticaret şirketleri ve özellikleri.
11 Adi şirket; kurulması, ortaklar arasındaki ilişkiler, ortaklarla üçüncü şahısların ilişkileri, sona erme ve tasfiye.
12 Kolektif şirketler; kurulması, ortaklar arasındaki ilişkiler, ortaklarla üçüncü şahısların ilişkileri, sona erme ve tasfiye.
13 Anonim şirketler; kurulması, sona erme ve tasfiyesi, hisse, hisse senedi, intifa senedi ve tahviller
14 Sınav öncesi genel değerlendirme ve anlaşılamayan konuların tekrarı.
15 GENEL SINAV HAZIRLIK
16 GENEL SINAV

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1. İMREGÜN, Oğuz. (2003) Ticaret Hukuku. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
2. 2. ANSAY, Tuğrul. (2006) Bankacılar İçin Şirketler Hukuku Bilgisi. Ankara:Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek X
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 127