AKTS - Lojistik ve Taşımacılıkta Bütünleşik Kalite Sistemleri

Lojistik ve Taşımacılıkta Bütünleşik Kalite Sistemleri (LOG322) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Lojistik ve Taşımacılıkta Bütünleşik Kalite Sistemleri LOG322 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Toplam Kalite Yönetimine ilişkin temel anlayışın istatistiksel araç ve teknikler kullanılarak nasıl geliştirildiğini anlamaya yönelik tasaranmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersten başarılı olan öğrenciler, Toplam Kalite Yönetimini kavramsal, ilkeler ve gerçek hayatta işletmelerin kullandığı sistem uygulamaları açısından anlamak,
  • ISO ve QS sertifikalama süreçleri ve işletme/endüstri için bu belgelerin gerekliliklerine ilişkin farkındalık yaratmak,
  • Kalite Yönetimini çevreleyen teknik ve filozofik konuları kavramak,
  • Kalite Kontrollerine ilişkin istatistiksel yaklaşım ve araçları kullanmak,
  • Yönetim planlarının yapılandırılmasında toplam kalite yönetimi sistemleri ile doğru kararın verilmesini sağlamak üzere gerekli donanıma sahip olacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında, Toplam Kalite Yönetimi kavramı ve tanımına, kalite geliştirmeye yönelik araç ve tekniklere, temel istatistiklere, kontrol diyagramlarına, 6 sigma ve uluslararası kalite standartlarına odaklanılmaktadır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriğine giriş ve Kalite Tanımı Ders Kitabı - Bölüm 1
2 Kalite Kavramı Bölüm 2
3 Toplam Kalite Yönetimi, Felsefesi, İlkeleri ve Uygulamaları Bölüm 2
4 Kalite Guruları: Felsefeleri, ilkeleri ve metodları Evans, Bölüm 3 Reading: "A Note On Quality: The Views of Deming, Juran, Crosby."
5 TQM-araçlar ve teknikler Ders Kitabı Bölüm 3
6 TQM- yönetim ve planlama araçları Bölüm 12
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 İstatistiklerin Temel ilkeleri Bölüm 4
9 Verilerin Kontrol Diyagramı Bölüm 5
10 Müşteri Odaklılık Evans, Bölüm 5
11 Kalitede Ürün / Süreç Dizaynı Evans, Bölüm 7 Reading: "Quality on the Line."
12 Kalitede İnsan Kaynakları Yönetimi Evans, Bölüm 10 Reading: "Implementing TQM with Self-Directed Teams."
13 Kalite Güvencesi / Kontrol Evans, Bölüm 14 Reading: "Communication and Control Processes in the Delivery of Service Quality."
14 Takım Çalışması ve sunumlar Araştırma ve firma toplam kalite yönetimi sunumları
15 Takım Çalışması ve sunumlar Araştırma ve firma toplam kalite yönetimi sunumları
16 Genel Sınav Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Besterfield, D.H., Besterfield- Michna, C. Besterfield, G.H. and Besterfield- Sacre, M. “Total Quality Management “, 3rd ed., NJ: Prentice Hall, 2003.
Diğer Kaynaklar 2. James R. Evans and William B. Lindsay, The Management and Control of Quality, 5th ed. (Minneapolis: West Publishing Company, 2002).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 25 25
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 90