ECTS - - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

 Tezsiz yüksek lisans programı 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on adet kredili ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, projenin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor ve varsa projesi ile ilgili ürünlerini vermek zorundadır. Proje raporunun programın yürütüldüğü dilde yazılması zorunludur. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.