AKTS - Beden, Mekan ve Devinim

Beden, Mekan ve Devinim (MMR344) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Beden, Mekan ve Devinim MMR344 1 2 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Tartışma, Deney, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Elif Zilan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Mekân ve insan bedeni arasındaki ilişkiyi sorgulayabilme Bedensel ve mekânsal devinimi araştırma, deneyimleri özgün ve duyarlı tasarımlara dönüştürebilme Beden ve mekân farkındalığı ile bilinçli bir yaşam oluşturabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çevresel, mekânsal, bedensel duyarlılık ve farkındalık kazanır
  • Kendisini hareket ile özgürce ifade eder ve bunu tasarım girdisine dönüştürür
  • Kalıplaşmış düşünce biçimini sorgular, özgün tasarımlar yaratır
  • Grup içerisinde güvenini arttırarak, birlikte iş yapma becerisi geliştirir
  • Sunum tekniklerinde özgüven yansıtır ve beden duruşunu düzeltir
  • Proje oluşturma ve sunma becerisi geliştirir
Dersin İçeriği Beden ile mekan arasındaki ilişkinin devinim ile keşfedilmesi, mekân algısının zihin ve beden ilişkisi üzerinden araştırılması; bireyin bedensel hareketler ile kendisini ifade etmesi, mekan okuma egzersizleri ile o mekânın algısal yön ve özelliklerini keşfetmesi için özgün yaratım alanının açılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgilendirme. Giriş, ısınma hareketleri, tanışma, odak, nefes ve hareket çalışmaları
2 Beden, mekân, devinim video gösterimi veteorik bilgilendirme
3 “Zihnin dışına çık” Bedeni tanıma, özgür ifade çalışması
4 Laban Tekniklerinin uygulanması Trisha Brown’un Küpü ve Valerie Preston Dunlop öğelerinin çalışılması
5 Mekân okumaları (Kişisel mekân, genel mekân), beden ve mekân üzerinden uygulamalı araştırma
6 Mekân okumaları (Mekânın kokusu, mekânın tadı, mekânın sesi ile mekânı hissetme), çok duyulu tasarım üzerinden uygulamalı araştırma
7 İç mekân ve dış mekân algısı üzerine beden, mekân ve devinim çalışmaları
8 Tasarım ilke ve öğelerinin beden ile keşfedilmesi
9 Mekansal analizlerin beden ile soyutlanması
10 Mekânın hareketini,hareketin şiirine, resmine, masalına vb. dönüştürme (Sanat dalları arası dönüşüm)
11 Hareketin izleri
12 Hareketin izleri
13 “Kendi mekânının dansını keşfet” Proje çalışmasına giriş
14 “Kendi mekânının dansını keşfet” Proje çalışması, Grupları oluşturma, bireysel ya da gruplar halinde proje hazırlığı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Özevin Banu, Bilen Sermin. Yaratıcı Dans,Ankara, Müzik Eğitim Yayınları, 2011
2. Bektaş Cengiz, İçlerin Dışı, Bileşim Yayınevi, 2003
3. Uysal Şafak. Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Bodies and Spaces in Contact: A study on the dancing body as means of understanding body-space relationship in an architectural context, 2001
4. Pallasmaa. The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses. Academy, 1995
5. Maletic, Vera. Body - Space - Expression: The Development of Rudolf Laban's Movementand Dance Concepts. Berlin, New York, Amsterdam, Mouton deGruyter,1987.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 30
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 20
Sunum - -
Projeler 1 50
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi. X
2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi. X
3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi. X
4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi. X
5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
9 Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama. X
10 Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama. X
11 Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
12 Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
13 Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
16 Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
22 Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
24 Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
25 Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 1 4
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 3 2 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 72