AKTS - Mimarlık İlke ve Kavramları

Mimarlık İlke ve Kavramları (MMR111) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mimarlık İlke ve Kavramları MMR111 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Selahattin Önür
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Mimarlık öğrencisini, eğitiminin başında, mimarinin kapsamı, dili, kavramları ve ana bileşenleri ile tanıştırmak; ve Antikite’den günümüze, mimarinin tarihsel dönemlerindeki mekansal organizasyon uygulama ve düşünceleri üzerine bilgi edinmesini sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mimarlığın, geçmişten bugüne,uygulama ve düşünsel yaklaşımlarını genel hatlarıyla tanımlayabilir.
  • Stil kavramı ve mimarlığın kültürel özgüllüğünü tanımlayabilir.
  • Dersin konularına ilişkin kaynakları okuyup kavrayabilir ve özetleyebilir.
  • Verilen bir konuyu amacını yorumlayarak araştırabilir ve elde ettiği bilgiye sadık kalarak öğrendiklerini ve düşündüklerini yazılı ve görsel olarak açıklayabilir.
Dersin İçeriği Mimarlık disiplini ve mimari tasarımın kapsam, deneyim ve kavramları; biçim olgusu; biçimlerin davranış özellikleri, a.) bedensel, mekansal ve yüzeysel özellikleriyle ilgili algısal değerleri, görsel düzen ilkelerinin nasıl kullanıldığı, b.) strüktürel ilke ve sistemleri, c.) yerine getirdikleri işlevler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 “Yönlendirme”, “’Tasarım Türleri’ ve ‘Tasarımın Erekleri’”
2 “Mimaride Biçim ve Analizleri”, “Görsel Organizasyonun Algı Yasaları: Gestalt”
3 “Ölçek ve Orantı”, “Işık”
4 “Renk”, “Strüktürel İlke ve Sistemler I”
5 “Strüktürel İlke ve Sistemler II”, “İşlevsel Program I”
6 “İşlevsel Program II”, 1.Yarı-Yıl Sınavı
7 “Halk Geleneği”, “Antikite / Mısır; Yunan; Roma”
8 “Erken Hristiyan; Bizans; Romanesk; Gotik” “Rönesans; Barok; Rokoko”
9 “Selçuk Mimarisi”, “Osmanlı Mimarisi”
10 “Arts and Crafts” Akımı; “Art Nouveau”; Şikago Okulu;“Deutscher Werkbund” “De Stijl”; Konstrüktivizm; Walter Gropius ve “Bauhaus”
11 “F.L.Wright; W.Gropius; M.van der Rohe” “Le Corbusier; A.Aalto; L.Kahn”
12 “Team X; Tekno-Ütopyalar” 2.Yarı-Yıl Sınavı
13 ‘Post-Modern’ yaklaşımlar; Dekonstrüktivizm “Sibernetik mimarlık / parametrik tasarım”
14 “Mimarlık Tasarımında Kuram”
15 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Muschenheim, W. “Major Periods of Western Architecture” Elements of the Art of Architecture. Thames and Hudson, 1964
2. Roth, L.M. Mimarlığın Öyküsü. (çev.Ergün Akça) Kabalcı Yayınları, 2006
3. Rasmussen (1958) S.E. Yaşanan Mimari. Remzi Kitabevi 2009
4. Vitruvius (M.Ö.25) Mimarlık Üzerine On Kitap.(Çev. SunaGüven) Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı 2005
5. Tunalı, İsmail (2002) Tasarım Felsefesi. Yem Yayınları 2009
6. Arnheim, Rudolf (1969) Görsel Düşünme. (Çev.Rahmi Ogdül) Metis Yayınları 2007
7. Özol, Ahmet. Sanat Eğitimi ve Tasarımda Temel Değerler. Pastel Yayıncılık 2012
8. Antman, Ahu 20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. Sel Yayıncılık 2013
9. Rapoport, A. “Introduction” House Form and Culture. Foundations of Cultural Geography Series, Prentice Hall, 1969, s.150
10. Trachtenberg, M. and Hyman, I. Architecture: From Pre-History to Postmodernism, Prentice Hall, 2003, s.648
11. Lynch, K. “The City Image and Its Elements” The Image of the City. The MIT Press, 1960
12. Lampugnani, V.M. (ed.)Encyclopaedia of 20th Century Architecture. Harry N. Abrams, N.Y.,1986
13. Goodwin, G. A History of Ottoman Architecture. Thames and Hudson, 2003, s.512
14. Gierlichs, J. “Anatolian Seljuk Architecture” Islam Art and Architecture (ed. M.Hattstein ve P.Delius) Konemann, 2001

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 1
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 20 66
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 15
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 85
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi.
2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi. X
3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi.
5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama. X
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama. X
7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
9 Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama. X
10 Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama. X
11 Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
12 Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
13 Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama. X
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
16 Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
22 Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
24 Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
25 Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 28 1 28
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 15 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 101