AKTS - Mimari Tasarım V

Mimari Tasarım V (MMR401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mimari Tasarım V MMR401 4 8 0 8 10
Ön Koşul Ders(ler)i
MMR 302 - Mimari Tasarım IV
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Tartışma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Sevgi Lökçe
  • Öğr. Gör. Ercan Çoban
  • Öğr. Gör. Mehmet Soylu
  • Öğr. Gör. Aytek İtez
  • Öğr. Gör. Hasan Özbay
  • Öğr. Gör. Nami Hatırlı
  • Öğr. Gör. Aytaç Özen
  • Araş. Gör. Melike Atıcı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Geniş ölçekte, kentsel ortamda bölgesel konuların tanımlanması ve çok yönlü olarak ele alınması; program analizi ve geliştirilmesi, mekânsal ve kavramsal düşüncelerin, strüktür, yapım ve çevre denetim teknolojileri ile kentsel ortamın çevresel koşulları ve ögelerine ilişkin bilgilerine dayanarak, en geniş ölçekten tasarım teknolojisinin gerektirdiği ölçeğe inen kapsamda gerçekleştirilmesinin başarılması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği Kentsel tasarım söylemleri ile yeni teknolojik imkanların ve çok boyutlu araştırmanın yer verildiği bir mimari tasarım projesi için, yakın çevredeki mevcut yapılaşma ve çevre analizleri yapılması; her öğrencinin kazanmış olduğu mimari tasarım birikimi ile bireysel olarak stüdyo uygulamaları ve eleştirileri eşliğinde, işlev, mekânsal örgütlenme ve

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje konularının duyurulması, arsa bilgilerinin verilmesi ve maket sınırlarının belirlenmesi, kentsel analiz çalışması ve ihtiyaç programı yorumları yapılacağının duyurulması; önceki dönem projelerinin sunumu
2 Arsa, program yorumları ve kentsel analizler hakkında tartışma yapılması; kentsel tasarım önerileri, 1/1000 vaziyet planı, 1/500 zon planları, prensip kesitler, siluetler ve maket üzerinden tartışma
3 Kentsel tasarım önerileri, 1/1000 ve 1/500 vaziyet planı, 1/500 zon planları, prensip kesitler, siluetler ve maket üzerinden tartışma
4 1/1000 ve 1/500 vaziyet planları, 1/500 kat planları, kesitler, siluetler ve maket üzerinden tartışma
5 1. Ara Jüri
6 1/1000 ve 1/500 vaziyet planı, 1/500 kat planları, kesitler, siluetler ve maket üzerinden tartışma
7 1/1000 ve 1/500 vaziyet planı, 1/500 kat planları, kesitler, siluetler ve maket üzerinden tartışma
8 1/1000 ve 1/500 vaziyet planı, 1/500 kat planları, kesitler, siluetler ve maket üzerinden tartışma
9 2. Ara Jüri ve Eskiz Sınavı
10 1/1000 ve 1/500 vaziyet planı, 1/200 kat planları, kesitler, görünüşler ve maket üzerinden tartışma
11 1/1000 ve 1/500 vaziyet planı, 1/200 kat planları, kesitler, görünüşler ve maket üzerinden tartışma
12 3. Ara Jüri
13 1/1000 ve 1/500 vaziyet planı, 1/200 kat planları, kesitler, görünüşler ve maket üzerinden tartışma
14 1/1000 ve 1/500 vaziyet planı, 1/200 kat planları, kesitler, görünüşler ve maket üzerinden tartışma
15 Final jüri hazırlık çalışmaları
16 Final jüri

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 15
Laboratuar - -
Uygulama 1 5
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 3 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 20 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi. X
2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi. X
3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi. X
4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi. X
5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
9 Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama. X
10 Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
11 Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama. X
12 Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
13 Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
16 Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
22 Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
24 Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
25 Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 12 192
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 3 6 18
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 18 18
Toplam İş Yükü 260