AKTS - Peyzaj Tasarımına Giriş

Peyzaj Tasarımına Giriş (MMR215) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Peyzaj Tasarımına Giriş MMR215 1 2 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
MMR 103 Mimari Anlatım Teknikleri I; MMR 102 Mimarlıklta Temel Tasarım II
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Kemal Özgür
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Farklı bir meslek disiplini olan peyzaj mimarlığı ile mimarlık tasarım anlayışına katkı sağlamaktır. Ayrıca çevresel sorunların anlaşılması ile problemlerin çözümüne ait çalışmaların değişik ölçeklerde ele alınarak mimarlık ögrencilerine yeni bir pencere açmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • -Peyzaj mimarlığının tanımını, çalışma alanlarını ve tasarım içerisindeki yerini bilir; -Mimarlıkta peyzaj tasarımı meslek alanı ile mimarlık ve mühendislik meslek alanları arasındaki ilişkinlerin ayırdındadır; -Öğrencinin çevre bilinci artar; -Yapısal ve bitkisel peyzajda dış mekanda kullanılan malzemeleri tanır; -Kent mobilyalarını ve tasarımda kullanımlarını öğrenir; -Çevre ile yapı arasında doğru ilişkiler kurmanın önemini kavrar.
Dersin İçeriği Peyzaj mimarlığı tasarımının, mimari tasarımla bütünleşikliğini sağlayan ana kavramlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, içerik ve yürütülüş biçimi, yöntem bilgileri, tasarım konusu ve tasarım alanı seçilmesi ve alan hakkında bilgi verilmesi.
2 Peyzaj mimarlığı mesleğinin ve çalışma alanlarının tanıtılması.Tasarım kritiği. Araştırma ödevi 1(ev bahçeleri)
3 Zaman içindeki peyzaj tasarım yaklaşımları ve peyzaj çeşitleri Tasarım kritiği. (ev bahçeleri)
4 Temel peyzaj tasarım aşamalarının ve kriterlerinin öğretilmesiTasarım kritiği. Araştırma ödevi 2 (ev bahçeleri ve toplu konut çevre düzenlemeleri)
5 Temel peyzaj tasarım aşamalarının ve kriterlerinin öğretilmesiTasarım kritiği (toplu konut çevre düzenlemeleri)
6 Peyzaj tasarım aşamalarının öğretilmesi ve bitkisel peyzaj materyallerinin kullanımı ve görsel sunumu. Tasarım kritiği. (toplu konut çevre düzenlemeleri)Araştırma ödevi 3 (spor sahaları ve otopark standartları ve çözümleri)
7 Alan gezisi yapılarak yapısal ve bitkisel çeşitliliği fazla olan bir mekanda (Altınpark, Harikalar Diyarı vs.) öğrencilere bitkisel kompozisyon , yapı malzemeleri ve mekânsal kurgular aralarındaki ilişkileri yerinde anlatmak görsel ve uygulama deneyimi sağlamak.
8 Peyzaj tasarım kriterleri ve diğer meslek disiplinleri ile peyzaj mimarlığının etkileşim alanları ve Farklı peyzaj tasarım kriterlerinin ve ögelerinin sunulması ve incelenmesi.(toplu konut çevre düzenlemeleri)
9 ARA PROJE DEĞERLENDİRMESİ
10 Peyzaj tasarım aşamalarının öğretilmesi ve yapısal peyzaj materyallerinin tanıtımı Tasarım kritiği. (semt parkı çevre düzenlemesi ve meydan tasarımı) Araştırma ödev 4 (parkı çevre düzenlemesi ve meydan tasarımı dünyadaki örnekleri araştırması)
11 Peyzaj tasarımında kent mobilyaları kullanımı.Tasarım kritiği. (semt parkı çevre düzenlemesi ve meydan tasarımı)
12 Peyzaj tasarım örneklerinin incelenmesiTasarım kritiği. (semt parkı çevre düzenlemesi ve meydan tasarımı)
13 Peyzaj tasarım örneklerinin incelenmesiTasarım kritiği. (semt parkı çevre düzenlemesi ve meydan tasarımı)
14 PROJE DEĞERLENDİRMESİ 2 (Genel değerlendirme ve tekrar)

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Peyzaj Mimarlığı Prof.Dr. Aslı Byçın Korkut, E.Şişman, M.Özyavuz
2. Landscape Graphics - Grand W.Reid -ASLA
3. Park-Bahçe ve Peyzaj Mimarisi Prof. Dr.BesaletPamay
4. Bitki Kompozisyonu Prof.Dr. Erdoğan Gültekin
5. Peyzaj Konstrüksiyonu Prof.Dr. Güngör Uzun

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama 1 25
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 8 95
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi. X
2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi. X
4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi. X
5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
9 Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
10 Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama. X
11 Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama. X
12 Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
13 Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
16 Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama. X
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
22 Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
24 Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
25 Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 1 14
Laboratuar
Uygulama 14 2 28
Derse Özgü Staj 2 1 2
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 2 8 16
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 75