AKTS - Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR446) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan MMR446 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
MMR 122 - Mimarlık Tarihi I , MMR 223 - Mimarlık Tarihi II
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Şule Pfeiffer Taş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı 1-Ticaret ve çarşı kavramlarının tarihi süreç içinde gelişimini ve şehrin fiziksel gelişimine etkisini anlamak, 2- Ticaret bağlantılı olarak farklı işlevlerde mekan oluşumlarını ve tasarımlarını tanımak 3- Günümüzdeki ticaret yapıları ve çevresi ile karşılaştırma becerisi edinmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • -Antik dönemden itibaren şehir ve ticaret mekanlarının tarihi süreç - coğrafya bağlamında ilişkisini öğrenir.
  • -Anadolu-Türk şehrinin mekan strüktürünü etkileyen etmenler ile bu etmenlerin değişiminin ticaret mekanlarında ve çevresinde yarattığı fonksiyonel gelişimi kavrar.
  • - Modern kentin ticaret alanlarının ve yapılarının tarihsel arka planı ile nasıl bağ kurulabileceğini anlar.
  • - Bu mekanların kent dokusu içinde korunması bilincini elde eder.
  • - Avrupa kentlerinin özellikle Anadolu ve ticaret bağlantılı olarak gelişimini öğrenir
Dersin İçeriği Antik dönem ve Türk-İslam dünyasında ticaret kavramı ve gelişimi; Anadolu ticaret yollarının kentlere ve mimariye etkileri; küçük el zanaatkarları ile tacir ayrımının mekana yansımasını aydınlatan kuramsal bilgiler; bölgelerarası ticaret ile kentteki üretimi birleştiren bedestenin özellikleri ve çevresindeki hanlar, çarşı ve diğer yapılarla bağlantıları; Anadolu ile Avrupa arasındaki ticaretin etkileşimleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders hakkında bilgi
2 Ticaret Kavramı; Kent-Ticaret İlişkisi
3 Antik Dönemde Ticaret-Kent-Liman
4 İpek Yolu- Baharat Yolu ve Kentler
5 Kervan ve Kervansaraylar
6 Türk-İslam Şehri: Ticaret ve Fiziki Yapı, Çarşı Kavramı
7 Osmanlı Şehirlerinde Ticaret Yapıları, Çarşılar, Hanlar
8 Ortaçağdan itibaren Anadolu-Avrupa Ticari İlişkileri, Kent ve Mekan Etkileşimleri
9 Levantenler ve Kent
10 Osmanlılarda Batılılaşma Dönemi-Ticaret-Kent
11 Endüstri Devrimi, Avrupa Kentleri ve Ticaret
12 Sunumlar
13 Sunumlar
14 Sunumlar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. H. ACUN (ed.), Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, Ankara 2007.
2. N. DOSTOĞLU-N.GÜRSAKAL-H.B.ÖCALAN-A.ELBAŞ (ed.), Çarşının Öyküsü Bursa, İstanbul 2010.
3. E. ELDEM, - D. GOFFMAN – B. MASTERS, Doğu ile Batı Arasında Osmanlı Kenti, Halep, İzmir ve İstanbul, İstanbul, 2003
4. K. MORTAN-Ö. KÜÇÜKERMAN, Çarşı, Pazar, Ticaret ve Kapalıçarşı, İstanbul 2010.
5. L. MUMFORD, Tarih Boyunca Kent, çev: Gürol Koca ve Tamer Tosun İstanbul 2007.
6. G.ÖZDEŞ, Türk Çarşıları, Ankara 1998.
Diğer Kaynaklar 7. Ş. PFEIFFER-TAŞ, ‘Evliya Çelebi'de Osmanlı Şehiriçi Hanları ve Kervansarayları: Mimari ve İşlevsel Sınıflandırma’ in: Cemal Kafadar-Gönül A.Tekin (eds.) N.Tezcan-S.Tezcan (Guesteds.), Çekirge Budu- Festschrift in Honor of Robert Dankoff, Journal of Turkis
8. Ş. PFEIFFER-TAŞ, Seyahatname’de Bursa, Kayseri ve Urfa Çarşıları, Nuran-Tezcan-Semih Tezcan (ed.), Doğumunun 400. Yılında Evliyâ Çelebi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 2011, 192-205.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 1 10
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi.
2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi.
5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama. X
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama. X
7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama. X
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
9 Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama. X
10 Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
11 Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama. X
12 Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
13 Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
16 Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
22 Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
24 Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
25 Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 2 28
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 1 10 10
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 1 7
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 75