AKTS - Maket Yapım Teknikleri

Maket Yapım Teknikleri (MMR106) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Maket Yapım Teknikleri MMR106 1 2 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Mustafa Can
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, tüm Mimarlık ve Proje Tasarımı çalışmalarında, öğrencinin kendi tasarım modellerini - maketlerini kendisinin yapabilmesine yönelik bilgi ve beceri edinmesi için gerekli malzemelerin ve özellikle kağıt - karton türevlerinin tanıtılması, aşamalar halinde uygulamalarının öğretilmesidir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gerekli tüm ölçeklerde arazi çizim ve maketi yapabilme
  • Gerekli tüm ölçeklerde bina çizimi ve maketi yapabilme
Dersin İçeriği Maket yapımına yönelik olarak başta kağıt-karton türevleri olmak üzere değişik malzemelerin aşamalar halinde uygulanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma – Maketin tanımı, önemi ve maket yapımında kullanılan malzemeler hakkında genel bilgi verilmesi, 1/50 Mimari Proje çizim uygulaması, ödev verilmesi.
2 Kütle kavramı ve prizmatik maket yapımı hakkında bilgi verilmesi, 1/50 Mimari çizim uygulaması, konular ile ilgili ödev verilmesi.
3 Kütle kavramı ve prizmatik maket yapımı hakkında bilgi verilmesi, 1/50 Mimari çizim uygulaması, konular ile ilgili ödev verilmesi.
4 Bina katlarının oluşturulması ve bu katların yükseltilmesi, dışının kaplanması, dış kaplama paylarının düşülmesi, değişik katların birbirleriyle ilişkilerinin kurulması ile kütlenin oluşturulmasını anlatımı, uygulama.
5 Bina katlarının oluşturulması ve bu katların yükseltilmesi, dışının kaplanması, dış kaplama paylarının düşülmesi, değişik katların birbirleriyle ilişkilerinin kurulması ile kütlenin oluşturulmasını anlatımı tekrar, uygulama
6 Bina katlarının oluşturulması ve bu katların yükseltilmesi, dışının kaplanması, dış kaplama paylarının düşülmesi, değişik katların birbirleriyle ilişkilerinin kurulması ile kütlenin oluşturulması uygulama.
7 Binalarda doluluk-boşlukların işlenmesinin ( Kapı, pencere gibi) anlatım, uygulama.
8 Binalarda doluluk-boşlukların işlenmesinin ( Kapı, pencere gibi) uygulaması, ödev verilmesi.
9 Arazi çalışması, arazide eğimin tesviye eğrileriyle gösterilmesi. Maketle yol ve kaldırımların belirtiliş tekniklerinin anlatımı, uygulama, ödev.
10 Arazi çalışması: eğimli arazide yol, kaldırım, yeşil dokunun gösterilmesi ve binaların araziye yerleştirilmesinin anlatımı, uygulama, ödev.
11 Arazi eğiminin doğal olarak makette gösterilmesi, teraslama ve bina yerleşim çalışması yapılmasının anlatımı, uygulama, ödev.
12 Küçük ölçekte açık kat planı yapım teknikleri, (iç plan maketi) merdiven ve bölücü duvarların gösterilmesi ve kat ilişkisinin kurgulanması anlatımı, uygulama, ödev.
13 Küçük ölçekte açık kat planı yapım teknikleri, (iç plan maketi) merdiven ve bölücü duvarların gösterilmesi ve kat ilişkisinin kurgulanması uygulama, ödev
14 Kabuk sistemler, uzay çatı sistemleri, asma, germe ve kablolu sistemlerin makette uygulama yöntemlerinin yapılması anlatımı, uygulama, ödev.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Şahinler,O.,Kızıl,F.,"Mimarlıkta Teknik Resim", YEM Yayın
2. Onat,E.,"Mimarlık Form ve Geometri", YEM Yayın
3. Jackson,P.,"Cut And Fold Techniques For Pop-Up Designs",LaurenceKing Publishing
4. Critchlow,K.,"Order In Space", Thames&Hudson Publishing

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 6 60
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi. X
2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi. X
3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi.
5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
9 Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
10 Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
11 Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama. X
12 Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
13 Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama. X
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama. X
16 Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
22 Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi. X
24 Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
25 Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 4 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 9 9
Toplam İş Yükü 75