AKTS - 20. Yüzyılda Mimarlık ve İnsan İlişkisi

20. Yüzyılda Mimarlık ve İnsan İlişkisi (MMR442) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
20. Yüzyılda Mimarlık ve İnsan İlişkisi MMR442 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Haluk Pamir
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Yirminci Yüzyıl Bağlamında Mimari-İnsan İlişkileri Konularını Sunmak ve Tartışmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsanı müşteri, kullanıcı ve mimar olarak anlamak. Yapılar ve mimariyle ilişki kuran insanın gelişimsel, idraki ve davranışsal özelliklerini anlamak..
Dersin İçeriği Kişi için tasarım kavramlarının, toplum için mimari anlayışı çerçevesinde tanıtılması; 20. yüzyıl Avrupa'sı mimarlarının bu anlayışa ilişkin düşünsel ve pratik söylemleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mekan Kavramını Hatırlamak. Mimarinin Mekan İçinde ki Yerini Anlamak. İnsan/Kültür/Toplum Mekanlarını Tartışmak. İnsan-Çevre Araştırmalarına Giriş.İnsan’ı kişi ve kişilik olarak tanıma.
2 Ekolojik Psikoloji, Çevresel Psikoloji, Çevresel değerlendirme, Yapı Değerlendirme. Mimari ile İlişkili Duyumlama, Algılama, İdrak Etme ve Bilme.
3 Müşteri, kullanıcı ve Mimar Olarak Kişi. Yapılı Çevrede Davranış Kalıpları: Önem Verme, Anlam Verme, Tatmin Olma ve Tercih Etme.
4 İnsanın Gelişim Sürecinde Kişi-Mimar İlişkisi.
5 Cinsiyet Farklılıkları Bağlamında Kişi-Mimar İlişkisi.
6 Sosyal Katmanlar ve Toplumlar Bağlamında Kişi ve Mimarlık İlişkisi
7 Haluk Pamir’in Yapısalcı-Çatkıcı İnsan-Çevre İlişkileri Kuramı
8 Kişi ve Mimari İlişkisine Hümanist Yaklaşım (Maslow ve Erikson Psikolojileri). Christopher Alexander ve Center for Environmental Structure
9 İnsan ve Mimari İlişkilerinde Transhumanist Yaklaşımlar (ANY Grubu Çalışmaları)
10 Kültür İçinde İnsan ve Mimarlık Tartışması (Bauhaus ve Aldo Van Eyck Örnekleri)
11 Mimariyi Deneyimleme : Haptik ve Tektonik
12 Alan Çalışması İçin öğrenci Önerilerini Tartışma
13 Alan Çalışması
14 Öğrenci Sunuşları ve Tartışmaları
15 Öğrenci Sunuşları ve Tartışmaları
16 Son Değerlendirme

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. 1. Heynen, Hilde Mimarlık ve Modernlik Istanbul: Versus, 2011
2. 2. Paquot, Thierry Şehirsel Bedenler Istanbul: Everest, 2011
3. 3. Pallasma, Junahi Tenin Gözleri Istanbul: YEM, 2011
4. 4. Pamir, Haluk ve Pınarcıoğlu, Melih Konut Alanlarında Kentsel Çevresel Standartlar İçin Bir Değerler Sistemi Önerisi Ankara: TOKİ yayını, 2011
5. 5. Le Corbusier Bir Mimarlığa Doğru İstanbul: YKY, 2011
6. 6. Davidson, Cynthia (Der.) ANYTIME Ankara: Mimarlar Derneği, 2001
7. 7. Pamir, Haluk (Der.) ANY Seçmeler Ankara: Mimarlar Derneği,1998

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 10 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 1 20
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer 1 10
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi. X
2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi. X
3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi.
5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama. X
7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
9 Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama. X
10 Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
11 Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
12 Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
13 Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
16 Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
22 Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
24 Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
25 Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 1 6 6
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 4 4
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 50