AKTS - Vaziyet Planı İlkeleri

Vaziyet Planı İlkeleri (MMR216) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Vaziyet Planı İlkeleri MMR216 1 2 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
MMR 201 Mimari Tasarım I.
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Kemal Özgür
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Mimarlık meslek disiplininin vaziyet planları oluşturulurken, diğer meslek disiplinleri ile etkileşimi ve uygulanabilir estetik projeler elde edilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Arazi planlamasında SWOT analizi kullanımını bilir;
  • Açık ve yeşil alanlar için standartlar belirlenmesini öğrenir;
  • Ulaşımdaki standartlara (yaya, taşıt, bisiklet, otopark, engelliler) uygun öneriler geliştirebilir;
  • Arazi-yapı ilişkisinde topografyanın optimum kullanım becerisini geliştirir.
  • Farklı düzeydeki ölçekleri anlamayı ve kullanma becerisini geliştirir.
Dersin İçeriği Mimari tasarımda vaziyet planlamasına çeşitli yaklaşımlar ve planlama tekniklerinin mimari tasarımda uygulanmaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, içerik ve yürütülüş biçimi, yöntem bilgileri, proje konusu ve proje alanı hakkında bilgi verilecek.Proje alanı hakkında araştırma yapılması
2 Proje alanı üzerine sörvey analiz çalışmalarına başlanması, -Alan hakkında SWOT (Strength-Weakness-Opportunities-Threatens, Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler) analizi yapılması -Mevcut koşulların (topoğrafya, iklim, trafik,..vb) -Arazi kullanımı paftalarının oluşturulması Analizler çerçevesinde sunuma hazırlık
3 Yapılan analizlerin sunumu ve tartışılması Analiz sunumlarının yapılması. Ödev 1: Dünyadaki örnek üniversite kampüsleri araştırması
4 Analizler doğrultusunda leke plan ve konsept plan çalışması çalışmalarına başlanması
5 Avan proje bazında leke plan ve konsept plan oluşturulması ve kritikleri Leke plan geliştirilmesi ve kritiklere hazırlanılması
6 Avan proje bazında leke plan ve konsept plan oluşturulması ve kritikleri
7 Avan proje bazında leke plan ve konsept plan oluşturulması ve kritikleri Alınan son kritiklerle final proje hazırlanılması
8 ARA PROJE DEĞERLENDİRMESİ
9 Proje alanı üzerinde sörvey analiz çalışmalarına başlanması, -Alan hakkında SWOT (Strength-Weakness-Opportunities-Threatens, Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler) analizi yapılması -Mevcut koşulların (topoğrafya, iklim, trafik,..vb) -Arazi kullanımı paftalarının oluşturulması
10 Yapılan analizlerin sunumu ve tartışılmasıAnalizler çerçevesinde sunuma hazırlık. Ödev 2: Tatil köyü araştırması
11 Analizler doğrultusunda leke plan ve konsept plan çalışması çalışmalarına başlanmasıLeke plan geliştirilmesi ve kritiklere hazırlanılması
12 Analizler doğrultusunda leke plan ve konsept plan çalışması çalışmalarına başlanması Leke plan geliştirilmesi ve kritiklere hazırlanılması
13 Analizler doğrultusunda leke plan ve konsept plan çalışması çalışmalarına başlanması Alınan son kritiklerle final proje hazırlanılması
14 PROJE DEĞERLENDİRMESİ

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Planlama ve İmar Mevzuatı-3 (2016 Modül Planlama)
Ders Kitabı 2. Mimarlık form ve geometri Esen Onat
3. Afet riskli alanlarda imar planlama ve kentsel tasarım standartları
4. Çağdaş Üniversite Kampusları Prof Dr. Enis Kortan
5. Mimarlık biçim mekan ve düzen Francis D.K. Ching

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 10
Laboratuar - -
Uygulama 15 40
Alan Çalışması 2 10
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 36 120
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi. X
2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi. X
4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi. X
5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
9 Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
10 Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama. X
11 Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama. X
12 Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
13 Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
16 Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama. X
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
22 Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
24 Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
25 Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 1 14
Laboratuar
Uygulama 14 2 28
Derse Özgü Staj 2 1 2
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 16 16
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 1 1
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 1 1
Toplam İş Yükü 77