AKTS - Strüktürel Tasarım II

Strüktürel Tasarım II (MMR332) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Strüktürel Tasarım II MMR332 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MMR 331 Strüktürel Tasarım I
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Mustafa Erşan Göksu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Temel strüktürel tasarım kavramlarının tanımlanması, Strüktürel sistemlerin çalışma prensiplerinin uygulamalı olarak kavratılması, Sistem formları ile ilişkili olarak strüktürel sistemlerin kuvvet akış esaslarının kavratılması, strüktürel birleşenlerin boyutlandırılmasının temel prensiplerinin irdelenmesi ve öğretilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Strüktürel tasarımın temel kavramlarını kavrayacaktır.
  • Mimari ve Strüktürel tasarımın interdisipliner tasarım ilkelerini öğrenecektir.
  • Yapı elemanlarının boyutlandırılmasına ilişkin temel prensipleri öğrenecektir.
Dersin İçeriği Strüktürel sistemlerin ileri seviye anlatımı; yapı bileşen ve elemanlarındaki gerilim tipleri ve strüktürel davranışlar; strüktürel sistem çeşitliliği: form aktif sistemler, vektör aktif sistemler, yüzey aktif sistemler, karma sistemler, şişme sistemler, yüksek yapı sistemler le ilgili konuların daha ilerlemiş ve detaylı sunumu.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Tanışma Yapı, Strüktürel Tasarım
2 Analiz öncesi Modellemenin önemi, SCD –Serbest Cisim Diyagramı, Cisme etkiyen kuvvetler, Kuvvetler ve Kuvvet Sistemler, Denge Kavramı ve Sistemlerin Dengesi; Strüktürel Elemanların Kesit Özellikleri, Ağırlık Merkezi, Atalet Momenti
3 Strüktürel sistemlerin farklı sınıflandırılmaları, özelliklerin kavranması, doğal strüktürler ve özellikleri.
4 Belirli Strüktürel Sistemlerin Analizi, Serbest Cisim Diyagramı ve Rijit Cisimlerin DengesiDüzlem Kafes, Çerçeveler, Yapılara etkiyen yükler
5 Betonarme Yapılar
6 1.Ara Sınav
7 Endüstrileşmiş Bina Tasarımı / Beton Prefabrikasyon Betonarme prefabrike yapı elemanları ve sistemlerinin uygulama prensiplerinin projeye dönük olarak irdelenmesi
8 Çelik Yapım Sistemleri Çeliğin diğer yapı malzemelerine göre çok daha üstün olan mekanik özelliklerinden ve yapım sırsında sağladığı standartlaşma ve kolaylıklarından konut inşaatlarında da faydalanmak becerisi
9 Ahşap Yapım Sistemleri Ahşap malzeme, strüktür sistemleri konularında ve bunları tasarıma aktarmada gerekli olan kuram ve yöntemlere ilişkin bilgiye sahip olma.
10 Kompozit Yapı Malzemeleri Ekolojik açıdan sürdürülebilir tasarımlar üretmek ve tarihi çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği konularında da öğrencinin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.
11 2.Ara Sınav
12 Strüktür ve Yapı Kabuğu tasarımı Strüktür, kullanılan malzemeler ve yapı kabuğu, kullanılan malzemeler ve tasarım ilkeleri konusunda bilgi edinme
13 Yüksek yapılar Yüksek yapı tasarımını etkileyen mimari ve teknolojik faktörleri, yüksek yapılarda taşıyıcı sistemleri ve servis sistemlerini, yüksek yapılarda güvenlik sistemlerini tanıtmak
14 Mesleğe Yönelik Strüktürel Kavramların Teori ve Pratiği , Ön Tasarım ve Tasarım Süreçleri, Şematik Tasarım Döşeme, Kiriş Kolon ve Temel Analizi ve Tasarımı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Mario Salvadori ; Why Buildings Stand up?
2. Francis Ching, Barry Onouye, Douglas Zuberbuhler; Çizimlerle Taşıyıcı Sistemler,
3. Barry Onouye, Kevin Kane; Statics and Strength of Materials for Architecture and Building Construction
4. Ariel Hanaor; Principles of Structures

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi.
2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi. X
5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
9 Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
10 Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
11 Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama. X
12 Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
13 Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama. X
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama. X
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama. X
16 Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama. X
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama. X
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi. X
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
22 Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
24 Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
25 Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 3 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 104