AKTS - Çok-Disiplinli Projeler Yönetimi

Çok-Disiplinli Projeler Yönetimi (MMR494) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çok-Disiplinli Projeler Yönetimi MMR494 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Öğr. Gör. Selen Duran
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1. Mimari / üstyapı proje süreci ve multi-disipliner proje ortamları hakkında bilgi edinilir.
 • 2. Bu proje ortamlarındaki mihenk taşları, belli başlı proje etapları ve bu etaplardaki proje katılımcıları, etkenler ve süreç girdileri öğrenilir.
 • 3. Özellikle süreci iyileştirme ve geliştirme amaçlı belli başlı karar noktaları (geçirgen, yarı geçirgen, kesin kapılar) farkındalığı oluşturulur.
 • 4. Özellikle multi-disipliner projelerdeki veri akışları, bu akışların düzenlenip, kontrol ve kayıt edilmesi ve gerekli noktalardaki müdahale metotları öğrenilir.
 • 5. Bu sürecin yönetimine dair mevcut proje ortamında profesyonellerce kullanılan metodoloji ve sistemleri öğrenir ve bunların eleştirilerini oluşturarak, hem kendi hem de metodun gelişimine katkıda bulunur.
 • 6. Alternatif sistem ve metodolojiler geliştirme ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçlara paralel çözüm yaklaşımlarını önerir ve geliştirir.
 • 7. Süreçteki bilgi akışının dokümantasyon yönetimini, sosyal ve teknik bilgi ve katılımcı ağlarının dokümantasyon yönetimini öğrenir
 • 8. Entegre tasarım süreci, Senkronize iletişim, dijital proje ekipleri, proje web-siteleri...vb. ortam ve yöntemlerin öğrenilmesi
 • 9. Daha ileriki düzeyde gerekli olan ekip oluşturulması / yönetimi, buna paralel iş programı / nakit akışı...vb planlamalarını hakkında da ön bilgi ve temel kriterleri öğrenir.
 • 10. Muhtemel problemler durumunda alternatif çözüm/ müdahale ve iyileştirme metodolojileri geliştirilmesinin olası senaryolarını üretir.
Dersin İçeriği Mimari büro yönetiminde yürütülen çok disiplinli mimari tasarım sürecinde, proje aşamalarına ve aktörlerine bağlı olarak izlenen yöntemler; farklı senaryolar üzerinden süreçlerin izlenmesi, süreç yönetimi için çözüm ve sistem önerileri geliştirilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve kaynakların verilmesi.
2 Tanımlar
3 Tasarım süreç yönetimi, sebepleri, gerekliliği ve önemi üzerine tartışmalar ( İnşaat ve proje yönetiminden farklılıkları benzerlikleri
4 Ara- Sunumlar (verilen kavramlara dair detaylı bilgi edinimleri, avantaj-dezavantaj, eksikler....vb. konularında sunum ve tartışmalar)
5 Çok-disiplinli proje ortamı bileşenleri ( diğer proje ve/veya danışmanlık disiplinleri, proje etapları, proje ve tasarıma yönelik etkenler, dinamikler...vb.) ve öngörülen proje ağı (network )
6 Farklı proje ölçek, tipoloji ve süreçlerinde öğrenilen kavram, sistem ve bileşenlerin gözlemlenmesi, tespitler ( geçek proje örneklemeleri üzerinden) ve ara sunumlar ( grup çalışması )
7 TSY/ 1. Bölüm- “ilişki yönetimi (relationshipmanagement) “:bilgi, veri akışı , yazışma ve dokümantasyona ilişkin tarifler, raporlama teknikleri, tutanaklar, kontrol ve yönetimi (correspondences, Project data exchangemanagement ...etc.)
8 TSY/ 2. Bölüm- “zaman yönetimi (time management)“: iş programı, ekip-zaman bağıl ilişkileri etaplar, teslim ve önemli mihenk taşları (milestones, decisiongates)
9 TSY/ 3. Bölüm- “ mali/ finansman yönetimi – ön bilgi (giriş seviyesinde)“: teklif hazırlanması, sözleşmeler, sözleşme ekleri, şartnameler, ödeme ve nakit akışları, hakkedişler
10 Ara- Sunumlar (verilen kavramlara dair detaylı bilgi edinimleri, avantaj-dezavantaj, eksikler....vb. konularında sunum ve tartışmalar)
11 TSY/ 4. Bölüm- “ekip yönetimi (staffmanagement)“: proje ekibi organizasyonu, disiplinler arası sorumluluk diyagramları, iş üretim- kontrol-onay matrisleri, ekip performans değerlendirmeleri kontrol ve müdahale alternatifleri (responsibilitymatrixes , organizationcharts )
12 TSY/ 5. Bölüm- “proje teknik yönetimi“: proje detayları, teslim metotları , çizim - sunum kararları ve teknikler, BIM entegrasyonları, IPD sisteminin kullanımları, çizim kontrol onay ve yönetimi
13 Gruplar oluşturularak final sunum projelerinin kapsamlarının aktarılması, tartışılması, (süreci çalışılacak ve geliştirilecek “örnek olay / durum”ların belirlenmesi
14 Gerçek proje örnekleri üzerine deneyim aktarımları
15 Verilen örnek olay / proje kurgusu üzerine tartışmalar ve Genel Sunum Hazırlıkları ve kritikler
16 Genel Sunum ve Değerlendirme

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. 1. Design Management Institute (DMI) (2013) “What is Design Management?”
2. 2. Emitt,S. &Prins. M. &Otter, Ad den (2009) “ Architectural Management”
3. 3. Gray, C., andHughes, W. (2001) “Building Design Management”
4. 4. Emmitt, S andOtter, A.F.H.J den. (2007) “Managing Design WithTheEffectiveUse Of Communication Media: TheRelationshipBetween Design DialoguesAnd Design Team Meetings” CIB World BuildingCongress, pp.1072-1079
5. 5. Fong, Patrick. "Multidisciplinary Project Teams." (2011): pp.1183-1191.
6. 6. Generic Design and Construction Process Protocol (GDCPP) (2013)
7. 7. Emmitt, S. (1999)."Architecturalmanagement—an evolvingfield." Engineering Construction andArchitectural Management 6.2 (1999): pp.188-196.
8. 8. Emmitt, S. (2010) “Design Management in Architecture” Gestao&tecnologia de Projetos, vol 5 no.3 November, 2010, pp.28-37
9. 9. Emmitt, S andOtter, A.F.H.J den. (2007) “Managing Design WithTheEffectiveUse Of Communication Media: TheRelationshipBetween Design DialoguesAnd Design Team Meetings” CIB World BuildingCongress, pp.1072-1079
10. 10. Otter, A.F.H.J. andPrins M. (2002), “Architectural Design Management withintheDigital Design Team” Engineering Construction andArchitectural Management 9.3 (2002): pp. 162-173. and CIB publication 263, pp. 75
11. 11. Konuk eğitmen katkıları ( pratik hayattan profesyonellerin deneyim ve süreç yaklaşımlarının aktarımları)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 5
Sunum 2 15
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 15
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 22 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi.
2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi. X
3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi.
5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
9 Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
10 Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
11 Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
12 Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
13 Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
16 Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi. X
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
22 Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama. X
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi. X
24 Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama. X
25 Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 2 10 20
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 153