AKTS - Yapılı Çevrede Yerel Yönetimlerin Rolü

Yapılı Çevrede Yerel Yönetimlerin Rolü (MMR392) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yapılı Çevrede Yerel Yönetimlerin Rolü MMR392 1 2 0 2 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Tezcan Karakuş Candan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Mekan üretim sürecinde yerel yönetimlerin rolünün açığa çıkartılması
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yerel yönetimlerin kent ve mimarlık alanındaki rolünün farkına varır.
  • Mekânın biçimlenmesinde yerel yönetimlerin rolünü kavrar
  • Kent ekonomisinin mimarlık ve kent sürecini nasıl etkilediğini keşfeder.
  • Toplum ve mimarlık arasında köprü oluşturur
  • Yerel yönetimlerin kent ve mimarlık potansiyelini keşfeder
  • Yapılı çevreyi merkezi yönetim ve yerel yönetim ilişkisi temelinde tartışır
  • Yerel yönetimlerin görevlerini ve sorumluluklarını bilir.
  • Kentleşme politikalarını kavrar
Dersin İçeriği Mimarlık ve kent politikalarının uygulanması sürecinde yerel yönetimlerin rolünün açığa çıkartılması; yerel yönetim yapılanmasının meslekle iletişimi; katılım, planlama, uygulama, yönetim, kent ekonomisi ve sosyal politikaların, mekânın biçimlenmesi ve organizasyonunun yerel yönetimlerle ilişkisi üzerinden aktarılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve kaynakların verilmesi.
2 Mimarlık-kent ve yerel yönetimler (kavramsal aktarım/tartışma)
3 Yerel yönetim politikalarının mekânın biçimlenmesindeki rolü
4 Kentleşme politikaları ve yerel yönetimler
5 Yerel Yönetimler- Mimarlık ve Toplum
6 Belediye meclisleri ve katılımcı planlama
7 Belediye Meclis kararlarının yerinde deneyimlenmesi
8 Katılımcı kent yönetimi ve örnekler
9 Ara Sunum (Ara sınav)
10 Belediye imar ve şehircilik müdürlükleri, park bahçeler, fen işleri, etüt proje v.b kent ve mimarlık alanında çalışma yapan birimlerin yerinde deneyimlenmesi
11 Yerel yöneticilerle buluşma
12 Gruplara ayrılarak Belediye imar ve şehircilik müdürlükleri, park bahçeler, fen işleri, etüt proje v.b kent ve mimarlık alanında çalışma yapan birimlerin uygulamalarının değerlendirilmesi
13 Gruplara ayrılarak Belediye imar ve şehircilik müdürlükleri, park bahçeler, fen işleri, etüt proje v.b kent ve mimarlık alanında çalışma yapan birimler uygulama süreçlerinin raporlanması
14 Gruplara ayrılarak Belediye imar ve şehircilik müdürlükleri, park bahçeler, fen işleri, etüt proje v.b kent ve mimarlık alanında çalışma yapan birimlerin uygulamalarının raporlanması,

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. DOSYA DERGİSİ, “Yerel Yönetimler ve Kent” S. 8-9-10-11, 2008
2. Jacobs, Jane, Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı, Metis Yay., İst., 2011
3. . Lefebvre, Henri, Kentsel Devrim, Sel Yay., Ank, 2013
4. Şengül, Tarık, Kentsel Çelişki ve Siyaset, Demokrasi Kitaplığı, İst., 2001
5. Yerel Yönetimler Kentleşme ve Demokrasi, Mimarlar Odası Yay., Ank., 2014

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 5
Laboratuar - -
Uygulama 4 25
Alan Çalışması 1 5
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer 1 15
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 22 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi. X
2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi. X
4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi. X
5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama. X
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
9 Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama. X
10 Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama. X
11 Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
12 Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
13 Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
16 Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
22 Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
24 Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
25 Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 2 28
Laboratuar
Uygulama 14 2 28
Derse Özgü Staj 3 6 18
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 134