Staj I (MMR299) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Staj I MMR299 10 20 0 0 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Mimarlık Lisans Programı 1.Yıl eğitimi almış olmak
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Abdulvahit Torun
  • Öğr. Gör. Pınar Yeşim Limandal
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin arazi, yapı ve mekan ölçme araç-gereçleri, değişik ölçme teknikleri ve uygulamaları hakkında bilgilenmesi ve saha uygulamaları ile gerekli beceri ve yetkinliği kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ölçme kavramları, yöntemleri ve ekipmanlarını bilir
  • Harita, topografik harita ve plan türlerini okuyabilir
  • Ekipman kullanarak profil, kesit çıkarabilir
  • Modern ölçme yöntemleri ile mimari ölçme ve alan / yüzey ölçmeleri yapabilir
  • Güncel 3D teknolojilerini bilir
  • Grup olarak birlikte çalışma ve işbirliği yapmada doğru davranışlar edinir
  • Staj dosyası hazırlar
Dersin İçeriği 4 hafta.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Mimarlık Uygulamaları ve Topografya: Peyzaj, Çevre Düzenleme ve Topografya Harita, Harita Türleri, Topografik Harita Okuma, Ölçü Birimleri, Ölçek Plan Türleri (Stratejik, Mekansal, Çevre Düzeni, İmar vd.), Plan Ekleri ve Haritalar Kadastro ve İmar Uygulama Kavramları Mimarlıkta Temel Ölçme Kavramları, Ölçme Bilgisine Giriş Dünyanın Şekli, Matematik Modeller, Koordinat, Koordinat Sistemleri Ölçme Yöntemleri, Ölçme Hassasiyeti (Doğruluk, Duyarlık), hata Türleri Ölçme Ekipmanı, Ölçme Teknolojisi (Klasik ölçme, açı/kenar ölçme, tarama, fotoğraflama vb.) Geleneksel Yöntemlerle ÖlçmeTopografik Uygulamaları: Vaziyet Planı, Yerleşim Planı, Görünüş (Cephe) Planı, Mimari Özel Ölçmeler Çizim (Klasik ve yazılım destekli)
2 Güncel Teknolojik Ekipman ve Yöntemlerle Ölçme Topografik Uygulamaları: Ölçme altyapısının oluşturulması (Poligon Ölçmeleri) ve Hesabı Profil, Kesit Çıkarma (Nivelman) Detay Ölçümü (Açı, kenar, yükseklik) Vaziyet Planı, Yerleşim Planı, Görünüş (Cephe) Planı, Mimari Özel Ölçmeler Trigonometri ve Ölçme Hesapları
3 3D Tasarım Amaçlı Ölçme ve Teknolojiler, İleri Uygulamalar: Yükseklik, Grid Yüzey Oluşturma, Tesviye Eğrileri ve Plankote Ölçmeleri Alan ve Hacim Ölçmesi ve Hesabı Fotogrametrik Yöntemle 3D Nokta Bulutu ve Model Oluşturma GNSS (GPS) ile Ölçmeler (genel-tekrar) Lazer Tarayıcı ile Ölçmeler ve 3D Nokta Bulutu ve Model Oluşturma (genel-tekrar) BIM (Building Information Management, Yapı Bilgi Yönetimi) RAPOR YAZIMI; STAJ DOSYASI HAZIRLIĞI STAJ SINAVI

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. İmar Hukuku Ve Uygulamaları (Ders Notları): İnş.Müh. Reşat Akçay, İstanbul Kültür Üniversitesi, Öğretim Görevlisi
2. İmar Uygulaması Ders Notu: Öğr. Gör. Emre İNCE, Kaman Meslek Yüksekokulu
3. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY)": 26 Haziran 2018 tarihli ve 30460 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete
4. Topoğrafya Ders Notları, Öğr. Gör. Dr. Ufuk ÖZERMAN, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Geomatik Müh. Bölümü, 2012
5. İnşaat Mühendisleri İçin Ölçme Bilgisi Ders Notları : Doç. Dr. Temel Bayrak, Yrd. Doç. Dr. İbrahim ASRİ, Gümüşhane Üniversitesi
6. Ferenc Noéh (1999): Traınıng for The Archıtecture Students in Surveyıng at The Technıcal Unıversıty of Budapest, (Technical University of Budapest), Perıodica Polytechnıca Ser. Cıv. Eng. Vol. 43, No. 1, Pp. 55–61 (1999)
7. I. Mayer, T. Mitterecker (2017): Surveying for architectural students: as simple as possible – as much as necessary, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume IV-2/W2, Ottawa

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama 1 40
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 110
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi.
2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi. X
3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi. X
4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi.
5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
9 Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
10 Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
11 Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama. X
12 Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
13 Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
16 Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
22 Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi. X
24 Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
25 Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 3 10 30
Laboratuar
Uygulama 3 20 60
Derse Özgü Staj 15 2 30
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 135