AKTS - Göstergebilim

Göstergebilim (MTT292) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Göstergebilim MTT292 2 0 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Erdem Ünver
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste, iletişimin temel yöntemlerinden biri olan gösterge bilim teorik ve pratik biçimde işlenir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gösterge bilimi tanımlar
  • Gösterge bilimsel analiz yapar
  • Görsel tasarımlarında gösterge bilimi kullanır
Dersin İçeriği Gösterge bilimin doğuşu, tarihsel gelişim süreci, teorisi, gösterge bilimsel analiz konuları, gösterge bilimin teorik altyapısı; gösterge bilimsel yöntem ve analizinin teorik ve pratik uygulamaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Kapsamı, hedef ve amaçları Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır
2 Göstergebilimin tanımı, tarihçesi "
3 Göstergebilimciler ve kuramları "
4 Göstergebilim türleri, göstergelerin özellikleri, göstergeler "
5 Dil içi ve dil dışı göstergeler; insan kökenli ve insan dışı göstergeler "
6 Dil göstergesinin özellikleri "
7 Ara Sınav --
8 Görsel göstergeler, ikonlar, simgeler ve gösterge türlerinin karşılaştırılması "
9 Dilin çift eklemliliği, zamanla ilişkisi "
10 Göstergebiliminin alt dalları ve göstergebilimde diğer kavramlar "
11 Göstergelerin anlamlandırılması, göstergebilim ve renkler "
12 Diğer bilim dalları ile ilişkisi "
13 Göstergebilimsel çözümleme örnekleri "
14 Sunumlar "
15 Yıl içi genel değerlendirme "
16 Genel Sınav --

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Vardar, B., Açıklamalı Dil Bilim Terimleri Sözlüğü, ABC Yay., İstanbul, 1988
2. Rifat, M., Gösterge Bilimin ABC’si, Simavi Yay., İstanbul, 1992.
3. Vardar, B., Dil Bilimin Temel Kavram ve İlkeleri, Multilingual Yay., İstanbul, 2001
4. Yücel, T., Genel Gösterge Bilim, Gösterge bilim Tartışmaları, Multilingual Yay., İstanbul,2001
5. Filizok, R., Anlam Analizine Giriş, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay.,İzmir, 2001
6. Rifat, M. XX. Yüzyılda Dil Bilim ve Gösterge Bilim Kuramları 2, Om Yay., İstanbul, 2000
8. Doğan, G., Gösterge Bilim Yazıları, Multilingual Yay., İstanbul, 2002
9. Erkman, F., Gösterge Bilime Giriş, Alan Yay., İstanbul, 1987
12. Guiraud, Pierre, Göstergebilim, çev. Mehmet Yalçın, Ankara, İmge Yayınları, 1994
Diğer Kaynaklar 7. Saussure, F., Genel Dil bilim Dersleri, Çev. Vardar, B., Multilingual Yay., İstanbul, 2001
10. Büker,S., Sinemada Bir Anlam Yaratma, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara,1985
11. İmançer, D., Özel, Z. Örnek Çözümleme:Pirelli Reklamı

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür.
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir.
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder. X
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür.
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir. X
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 5 60
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 9 9
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 9 9
Toplam İş Yükü 125