ECTS - - Tekstil ve Moda Tasarımı

UYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bilgi 1 - Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir X
2 - İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir X
3 - Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir X
4 - Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir X
5 - İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir X
6 - İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir X
7 - Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir X
8 - Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. X
9 - Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir X
Beceriler 1 - Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar X
2 - İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır X
10 - İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir X
11 - Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir X
12 - Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir. X
13 - Duyusal algıyı somutlaştırır X
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 - Tek başına bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu üretken olarak çalışır X
2 - Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır X
3 - Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir. X
Öğrenme Yetkinliği 1 - Kendi çalışmalarını sorgular X
2 - Çözümleyici ve eleştirel düşünür X
3 - Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser X
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 - Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır X
2 - Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir X X X
3 - Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır X
4 - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi:B1 Düzeyi) X
5 - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır X
Alana Özgü Yetkinlik 1 - Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkındadır X
2 - Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir X
3 - Alanında başarıyla işi yürütebilecek duyarlılığa sahiptir X
4 - Estetik farkındalığa sahiptir X