AKTS - Uluslararası İşgücü Piyasaları

Uluslararası İşgücü Piyasaları (POEC632) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası İşgücü Piyasaları POEC632 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Nil Demet Güngör
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, karşılaştırmalı bir çerçevede, yeni küresel üretim düzeni içersinde kalkınmakta olan ülkelerle gelişmiş ülkelerin işgücü piyasalarında gelişmelerini incelemektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşgücü piyasalarıyla ilgili farklı mikro-makro yaklaşımları kavramak
  • Küresel düzenin işgücü piyasalarına ve örgütlerine yansımalarını değerlendirmek.
  • Ҫeşitli işgücü piyasaları konuları üzerine görüş belirleme, ifade etme ve sunma konularında deneyim kazanmak
Dersin İçeriği Uluslararası iş bölümü, işgücünün uluslararası dolaşımı, üretimde taşeronlaşmanın işgücü piyasalarına etkileri, ILO gibi uluslararası örgütlerin işgücü piyasalarına getirdikleri düzenlemelerin ülkelerin siyasi ve iktisadi politikalarına etkileri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1
2 Dünya İşgücünün Yapısı ve Gelişimi Ghose, A. K., Majid, N. ve C. Ernst (2010) “Dünya İşgücünün Yapısı ve Gelişimi,” Küresel İstihdam Sorunu, 2. Bölüm, Ankara: Efil Yayınevi, s. 9-36. Ghose, A. K., Majid, N. ve C. Ernst (2010) “Eşit Olmayan Bir Dünyada Küreselleşme,” Küresel İstihdam Sorunu, 3. Bölüm, Ankara: Efil Yayınevi, s. 37-56.
3 Uluslararası Yeni İş Bölümü I Fröbel, F., Heinrichs, J. ve O. Kreye (1976) “Tendency towards a New International Division of Labour: Worldwide Utilisation of Labour Force for World Market Oriented Manufacturing,” Economic and Political Weekly, Vol. 11, No. 5/7, pp. 159-161+163+165-167+169-170. Fröbel, F., Heinrichs, J. ve O. Kreye (1976) “The World Market for Labor and the World Market for Industrial Sites,” Journal of Economic Issues, Vol. 12, No. 4, pp. 843-858. Fröbel, F., Heinrichs, J. ve O. Kreye (1982) [1977] “Dünya Ekonomisinde Uluslararası Yeni İşbölümü,” Uluslararası Yeni İşbölümü ve Serbest Bölgeler, Çev. Yılmaz Öner, Belge Yayınları, s. 5-35. Fröbel, F., Heinrichs, J. ve O. Kreye (1982) [1977] “Dünya Kapitalist Sisteminde bir Gelişme Evresi olarak Uluslararası Yeni İşbölümü,” Uluslararası Yeni İşbölümü ve Serbest Bölgeler, Çev. Yılmaz Öner, Belge Yayınları, s. 36-59. Book Review of The New International Division of Labour by Grazia Ietto Gillies in Marxism Today, June 1982, pp. 44-45.
4 Uluslararası Yeni İş Bölümü II Taylor, Marcus (2009) “Who Works for Globalisation? The Challenges and Possibilities for International Labour Studies,” Third World Quarterly, Vol.30, No. 3, pp. 435-452. McCallum, Carol (1999) “Globalisation, Developments and Trends in the New International Division of Labour,” MPRA Paper No. 2059, posted February 8, 2010. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/20579/ Dihn, Do Duc (1993) “Complementarity – A New Trend in the International Division of Labour,” International Social Science Journal, pp. 91-96. Fröbel, F., Heinrichs, J. ve O. Kreye (1982) [1977] Uluslararası Yeni İşbölümü ve Serbest Bölgeler, Çev. Yılmaz Öner, Belge Yayınları.
5 Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) ve Yeni Yönetişim Baccaro, Lucio and Mele, Valentina (2012) “The Pathology of Path Dependency? The ILO and the Challenge of New Governance,” Industrial and Labor Relations Review, Vol.65, No.2, pp. 195-224. Standing, Guy (2010) “The International Labour Organization,” New Political Economy, 15(2), s. 307-318. Standing, Guy (2008) “The ILO: An Agency for Globalization?” Development and Change, Vol.39, No.3, s. 355-384.
6 Küresel Eşitsizlik ve İşgücü Göçü Samers, M. (1999) “‘Globalization’, the Geopolitical Economy of Migration and the ‘Spatial Vent,’ Review of International Political Economy, Vol. 6, No. 2 (Summer, 1999), pp. 166-199. Kneebone, S. (2010) “The Governance of Labour Migration in Southeast Asia,” Global Governance, s. 383-396. Ünver, O. C. (2009) “Uluslararası Göç ve Kalkınma Tartışmalarında Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye,” TİSK Akademi, 4(7), s. 82-97. Abadan-Unat, N. (2006) Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 1-107. “2004 Dünya Ekonomik ve Sosyal Araştırması: Uluslararası Göç,” Birleşmiş Milletlerin 2004 Dünya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar: Uluslararası Göç başlıklı raporunun giriş bölümünün çevirisi. TES-İŞ Dergisi, Ekim 2005, s. 61-65.* “Küreselleşen Dünyada İşçi Göçü,” ILO’nun Towards a Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy başlıklı raporun bir bölümü, İngilizce’den Çeviren: Nuray Sancar. TES-İŞ Dergisi, Ekim 2005, s. 32-39.*
7 İstihdam –Yoksulluk İlişkisi Ghose, A. K., Majid, N. ve C. Ernst (2010) “Gelişmekte olan Ülkelerde İstihdam-Yoksulluk Kesişimi,” Küresel İstihdam Sorunu, 5. Bölüm, Ankara: Efil Yayınevi, s. 123-144. Şenses, F. (2001) “Yoksulluğun Nedenleri,” Küreselleşmenin Öteki Yüzü: Yoksulluk, İletişim Yayınları, s. 145-216. Morduch, Jonathan (1999) “The Microfinance Promise,” Journal of Economic Literature, 37(4), s. 1569-1614. Banerjee, Abhijit V. and Esther Duflo (2007) “The Economic Lives of the Poor,” Journal of Economic Perspectives, 21(1), s. 141-167.
8 8 Emeğin Metalaşması Standing, Guy (2009) “Küresel Dönüşümde Emeğin Yeniden Metalaşması,” Ayşe Buğra ve Kaan Ağartan (der.), 21. Yüzyılda Karl Polanyi’yi Okumak: Bir Siyasi Proje Olarak Piyasa Ekonomisi, s. 101-138. Standing, Guy “Labour Recommodification in the Global Transformation: How to Achieve Economic Security,” https://www.mtholyoke.edu/sites/default/files/global/docs/guystanding.pdf Munck, Ronaldo (2004) “Globalization, Labor and the ‘Polanyi Problem,” Labor History, 45(3), 251-269. Bales, Kevin (2002) [2000] “Kullanılıp Atılanlar”: Küresel Ekonomide Yeni Kölelik, Çev. Pınar Öğünç, İstanbul: Çitlembik Yayınları, s. 7-42. Polanyi, Karl (2010) [1944] Büyük Dönüşüm: Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri, Çev.: Ayşe Buğra, İletişim.*
9 Teknoloji-İstihdam İlişkisi Alçın, S. (2010) “Teknoloji ile Değişen Üretim İlişkileri,” A. R. Güngen, F. Ercan, Ö. Tezçek, Ö. Biçer ve Y. Özgün (der.), Emek ve Siyaset, s. 115-152.
10 Taşeronlaşma (Alt İşverenlik) Dosya: Taşeron İşçilik (alt işveren) ve Düzensiz İstihdam, TES-İŞ Dergisi, Mayıs 2008. http://www.tes-is.org.tr/TR/tesis_dergi/2008_mayis/pdf/dosya.pdf ICEM Genel Sekreteri Manfred Warda İle Söyleşi, “Alt işveren, tüm dünyada kayıtdışı ve güvensiz çalışma, düşük ücret ve sendikasızlaşma demek”, TES-İŞ Dergisi, Mayıs 2008, s. 106-108. A. Odman (2009) “Taşeronlaşma ve Geçici / Ödünç İşçilik Gibi Esnek İstihdam Rejimi Formları, İş Güvencesi ve İnsan Sağlığı: Türkiye ve Almanya’dan Örnekler ve Tepkiler,”
11 Neoliberal Dönüşümün Türkiye Emek Piyasası Üzerine Etkileri Mütevellioğlu, N. ve Işık, S. (2009) “Türkiye Emek Piyasasında Neoliberal Dönüşüm,” N. Mütevellioğlu ve S. Sönmez (der.), Küreselleşme, Kriz ve Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm içinde, s. 159-204. Dosya: En Önemli Mesele: İşsizlik, TES-İŞ Dergisi, Haziran 2009. http://www.tes-is.org.tr/TR/Genel/dg.ashx?DIL=1&BELGEANAH=80&DOSYAISIM=dosya.pdf
12 Küresel Çalışma Düzeninde Kadın İşgücü Toksöz, G. (2009) “Neoliberal Piyasa ve Muhafazakar Aile Kıskacında Türkiye’de Kadın Emeği,” N. Mütevellioğlu ve S. Sönmez (der.), Küreselleşme, Kriz ve Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm, s. 205-233. Selçuk, F. Ü. (2005) “Yeni Liberal Politikalar ve Kadın İş Gücü,” TES-İŞ Dergisi, Ocak 2005, s.48-52. Moçoş, E. (2005) “Ev Eksenli Üretim: Dumansız Fabrikalarda Kadın Emeği,” TES-İŞ Dergisi, Ocak 2005, s.53-57.
13 Genç İstihdam, Genç İşsizlik Çolak, Ö. F. (2007) “Avrupa İstihdam Stratejisi ve Genç İşsizlik,” TİSK Akademi , Genç İşsizliği Sempozyumu 13 Mart 2007 Özel Sayısı , c.2 özel sayı 1, s. 37-51. Kaynak, M. (2007) “İşsizlik ve Emek Kalitesi,” TİSK Akademi , Genç İşsizliği Sempozyumu 13 Mart 2007 Özel Sayısı , c.2 özel sayı 1, s. 67-86. Konukman, A. (2007) “Genç İşsizliği Sorununun Çözümü İstihdam Stratejisinden Geçiyor,” TİSK Akademi, Genç İşsizliği Sempozyumu 13 Mart 2007 Özel Sayısı , c.2 özel sayı 1, s. 135-146. Pirler, B. (2007) “Genç İşsizliği Sorunu ve Çözmeye Yönelik Politikalar,” TİSK Akademi, Genç İşsizliği Sempozyumu 13 Mart 2007 Özel Sayısı , c.2 özel sayı 1, s. 147-156. “Dünya’da Genç Emeği”, İngilizceden Çeviren: Nuray Sancar, TES-İŞ Dergisi, Şubat 2006, s. 21-26. http://www.tes-is.org.tr/TR/tesis_dergi/2006_subat/pdf/dunyadan.pdf
14 İşgücü Piyasaları Çalışmalarına Farklı Yaklaşımlar Berg, Nathan (2006) “Behavioural Labour Economics,” MPRA Paper No. 26366, posted Nov.4 2010. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/26366/ Bewley, Truman (2003) “Interviews as a Valid Empirical Tool in Economics,” Journal of Socio-Economics, 31, 343-353. Howitt, Peter (2002) “Looking inside the Labor Market: A Review Article,” Journal of Economic Literature, Vol. XL, pp. 125-138. Bewley, Truman (1997) “Why Not Cut Pay?” Cowles Foundation Discussion Paper No. 1167. Güngör, N.D. and Tansel, A. (2013) “Brain Drain from Turkey: Return Intentions of Skilled Migrants,” International Migration, forthcoming. Güngör, N.D. and Tansel, A. (2008) “Brain Drain from Turkey: The Case of Professionals Abroad,” International Journal of Manpower, 29(4), 323-347.
15 Küresel Ekonomide Çocuk Emeği Basu, Kaushik “Child Labor: Cause, Consequence, and Cure, with Remarks on International Labor Standards,” Journal of Economic Literature, Vol. 37, No. 3 (Sep., 1999), pp. 1083-1119.
16 Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 2. Ghose, A. K., Majid, N. ve C. Ernst (2010) “Dünya İşgücünün Yapısı ve Gelişimi,” Küresel İstihdam Sorunu
3. Fröbel, F., Heinrichs, J. ve O. Kreye (1982) [1977] “Dünya Ekonomisinde Uluslararası Yeni İşbölümü,” Uluslararası Yeni İşbölümü ve Serbest Bölgeler, Çev. Yılmaz Öner, Belge Yayınları,

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum 1 20
Projeler 13 5
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 15 40
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 15
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 85
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Politik iktisattaki temel yaklaşım ve/veya teorileri karşılaştırmak ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek
2 Temel makroekonomik teorileri ve/veya yaklaşımları karşılaştırma ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek
3 Diğer ilgili disiplinlerden ( siyaset bilimi, sosyoloji vb.) tamamlayıcı yaklaşımları kullanarak sorunları çözebilmek
4 Beşeri ve sosyal bilimlerde micro-makro ilişkisini kurmak için gerekli becerileri geliştirebilmek
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz etme ve yorum yapabilmek
6 Alanyazını taraması yaparak teorik bilgi edinme ve ampirik olarak test edilebilir hipotezler çıkarabilmek
7 Politik iktisattaki karmaşık problemleri çözebilmek için yeni yaklaşım/teoriler geliştirebilmek
8 Yeni alan/problemlere eleştirel düşünce, ve/veya nitel ve nicel teknikler uygulayabilmek
9 Araştırma tasarlama ve araştırmayı uygun zaman ve çerçeve içinde yürütebilmek
10 Akademik araştırmaya dayalı politika önerileri geliştirebilmek ve sunabilmek
11 Öğrenmeye devam etmek ve bağımsız olarak ileri araştırma yapabilmek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 7 105
Sunum/Seminer Hazırlama 6 2 12
Projeler 13 3 39
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 234