AKTS - Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi

Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi (KAM509) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi KAM509 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Aslı Yiğit
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin kamuda kriz ve kriz yönetimi konularındaki farkındalığını yükseltmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • hem kriz kavramının farklılaşan doğası hem de yaratılan/karşılaşılan kriz kavramları hakkında ve kamu yönetiminde kriz yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.
  • kriz yönetiminin farklı alanları, risk ve afet gibi kavramlar ile kriz yönetimi konusunda bilgi ve bilinç düzeyleri artar.
Dersin İçeriği Kamu yönetiminde kriz; kriz teorileri; kriz süreci; risk yönetimi; afet yönetimi; siyasi krizler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş. -
2 Kriz kavramı; krizleri ortaya çıkaran durumlar ve kriz yönetimi kavramlarının tanıtılması. -
3 Türk kamu yönetiminde krizle ilgili mevzuat ve örgütlenme. -
4 Kriz yönetiminin yönetsel boyutları. -
5 Kriz yönetiminin muhasebe ve finansman yönünden incelenmesi. -
6 Kriz yönetimi ve insan kaynakları ilişkisi; denetim. -
7 Kriz yönetimi, itibar yönetimi ve halkla ilişkiler. -
8 Kriz yönetimi, risk yönetimi ve siyaset ilişkisi. -
9 Kriz yönetimi, afet yönetimi ve olağan dönem planlama ilişkisi. -
10 Sunumlar. -
11 Sunumlar. -
12 Sunumlar. -
13 Sunumlar. -
14 Genel sınav.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Filiz, E., Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi, Alfa Aktüel Yayınları, 2007.
2. Kriz Yönetimi, Derleyenler H. Sumer ve H. Pernsteiner, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009.
Diğer Kaynaklar 3. Luecke, R., Kriz Yönetimi, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2008.
4. Aykaç, B., “Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2001.
5. Tağraf, H., ve Arslan, N.T., “Kriz Oluşum Süreci Ve Kriz Yönetiminde Proaktif Yaklaşım”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2003.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 17 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak.
3 Güncel küresel veya ulusal siyasi meseleler konusunda mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip olmak.
4 Devletlerarası ilişkiler konusunda farklı perspektiflere sahip olmak.
5 Küresel ve bölgesel aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonlarına ilişkin analiz yapmak.
6 Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma becerilerini geliştirmek.
7 Alanla ilgili akademik yazım becerilerini geliştirmek
8 Alanla ilgili akademik sunum becerilerini geliştirmek
9 Analitik düşünme ve bağımsız araştırma yeteneklerini geliştirmek
10 Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak.
11 Argüman geliştirme yeteneğini kazandırmak.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 15 3 45
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125