ECTS - - Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

UYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bilgi 1 - Beşeri bilimler alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. X X X X X
2 - Beşeri bilimler alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür. X X X
3 - Beşeri bilimler alanında kazanılan lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır. X X X X
4 - Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. X X X X
Beceriler 1 - Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. X X X X X X
2 - Beşeri bilimler alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur. X X X
3 - Beşeri bilimler alanında karşılaşılan sorunları en uygun araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak çözümler. X X
4 - Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır. X X X
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 - Beşeri bilimler alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. X X X X
2 - Beşeri bilimler alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir. X X X X X X
3 - Eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürütülen çalışmalarda bireysel olarak bağımsız çalışır ve/veya ekip çalışmalarında sorumluluk alarak çözüm üretir. X X
4 - Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve ekip çalışmalarını uzmanlık düzeyinde organize eder. X X X X X
Öğrenme Yetkinliği 1 - Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. X
2 - Sorumluluğu altındaki kişi ve grupların öğrenmesini yönlendirir. X X
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer. X X
2 - Beşeri bilimler alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır. X X X X
3 - Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumda kültür ve sanat duyarlılığını geliştirir. X X
4 - Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
5 - Beşeri bilimler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır X
Alana Özgü Yetkinlik 1 - Beşeri bilimler alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri anlatır. X X X
2 - Beşeri bilimler alanında strateji belirler, politika geliştirir, uygulama aşamalarını planlar ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X X X X
3 - Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık bilgisini ve problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. X X X