ECTS - - Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Bu programda üç zorunlu ders, dört seçmeli ders, bir seminer ve bir tez çalışması bulunmaktadır.

Zorunlu Dersler:

UI 501 (Uluslararası İlişkiler Teorisi): Öğrencilere uluslararası aktörler arasındaki çatışma ve işbirliği durumlarını açıklayan teorik/felsefi altyapı verir. 

UI 504 (Siyasi Tarih): Öğrencilere Yüksek Lisans seviyesinde siyasi tarih bilgisi verir. 

ISL 555 (Araştırma Yöntemleri): Öğrencilere bilimsel çalışmanın özellikle sosyal bilimlerde temellerini, tarihini ve yöntemini verir. 

Seminer Dersi:

UI 500 (Seminer): Öğrencilerin yazacak oldukları Yüksek Lisans Tezi için araştırma önerisi hazırlamalarını sağlar.

Seçmeli Dersler:

Uluslararası İlişkiler Bölümü seçmeli havuzu ve/veya İşletme Fakültesi genelindeki diğer bölümlerin seçmeli havuzlarından alacakları seçmeli derslerin danışman onayı ile planlanması ile öğrencilerin en az bir konuda derinlenmesine uzmanlık bilgisi ile donatılmalarını sağlar.  

Tez Çalışması: 

UI 599 (Tez Çalışması): Öğrencilerin almış oldukları bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgilerini kullanarak yazacakları Yüksek Lisans tezinin siyasi tarih, teorik çerçeve, dış politika yapımı, uluslararsı hukuk ve benzeri temeller üzerinde inşa edilen detaylı ve kapsamlı akademik bir metin üretmelerini sağlar.