ECTS - - Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Zorunlu Bölüm Dersleri

ISL555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

UI500 - Seminer (0 + 0) 5

Araştırma sorusu oluşturma, veri toplama ve analizi, araştırma sonuçlarını yorumlama konuları; çeşitli araştırma yöntemlerini inceleme, seçilen bir konuda (yazmayı planladıkları tezleri veya bitirme projeleri) araştırma önerisi hazırlama ve bunları yaklaşık 20-30 dakika ile sınırlı olarak sunma.

UI501 - Uluslararası İlişkiler Teorisi (3 + 0) 5

Realizmden inşacılığa uzanan bir yelpazede farklı uluslararası ilişkiler kuramları, kuramsal akımların kuvvetli ve zayıf noktalarının eleştirel olarak incelenmesi, Hans Morgenthau, Stephen Krasner and Robert Keohane gibi önde gelen uluslararası ilişkiler düşünürlerinin eserlerinin tartışılması.

UI504 - Siyasi Tarih (3 + 0) 5

Siyasi, ekonomik ve teknolojik açılardan dünyada Batının yükselişi, yeni kıtaların keşfi, sömürge imparatorluklarının oluşturulması, günümüz uluslararası sisteminin oluşmasında temel yapı olan ulus-devlet sisteminin oluşumu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş.

UI599 - Tez (0 + 0) 80

Yüksek lisans tez çalışması.

Seçmeli Dersler

AB501 - Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı (3 + 0) 5

Avrupa bütünleşmesinin tarihçesi ve teorik çerçevesi, Avrupa Birliği (AB) kurumsal yapısı ve işleyişi, tarihsel süreci, AB kurum ve organlarının işleyişi, AB?nin kurumsal yapısını değiştiren anlaşmalar; AB politikalarının değerlendirilmesi, bu politikaların işleyişinde rol alan kurumların değişen rolleri; bu politikalar kapsamında Türkiye.

AB502 - Avrupa Birliği Genişleme Süreci (3 + 0) 5

AB genişleme sürecinin tarihi, AB kurumları ile ilişkisi ve tarihten günümüze genişleme vakaları.

AB503 - Avrupa Birliği Siyasi Bütünleşmesi (3 + 0) 5

Avrupa siyasi bütünleşmesinin tarihçesi ve teoriler, AB`nin tarihsel gelişimi, AB`ye katılım, AB üyeliğinin askıya alınması, üyelikten çıkma, Avrupa vatandaşlığı, AB?nin demokratik yapısı, sivil toplum ve temel haklar, AB?nin kurumsal yapısı, AB?de karar alma yöntemleri, yeni AB antlaşması, AB?nin işleyişi antlaşması, AB Adalet Divanı statüsü.

AB504 - Avrupa Birliği Savunma ve Dış Politikası (3 + 0) 5

AB dış politikası ve güvenlik politikasındaki hedefleri ve hedeflere ulaşmada kullandığı araçlar.

AB505 - Avrupa Birliği`nin Ekonomik Bütünleşmesi (3 + 0) 5

AB kurumları, parasal birlik, iç pazar, rekabet hukuku ve politikası, ortak tarım politikası.

AB507 - Türkiye-AB İlişkileri (3 + 0) 5

Avrupa bütünleşmesi, AB genişlemesi, ekonomik ve siyasi reformlar, son gelişmeler.

AB508 - Avrupa Birliği Hukuku (3 + 0) 5

AB hukukunun temel özellikleri ve tarihsel gelişimi, hukuki vakalar.

AB511 - Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası (3 + 0) 5

AB insan hakları politikasının gelişimi ve AB`nin Türkiye ile olan ilişkilerine etkisi.

AB512 - Avrupa Birliği`nde Güncel Sorunlar (3 + 0) 5

AB`nin ekonomik, hukuki ve dış politika alanlarındaki problemleri ve AB bünyesinde farklı vaka çalışmaları.

AB522 - AB ve ABD: Transatlantik Iliskiler (3 + 0) 5

Soğuk Savaş öncesi ve sonrası AB ve ABD arasındaki ilişkiler ve Türkiye?nin transatlantik ilişkiler çerçevesindeki durumu.

KAM502 - Türkiye`nin Toplumsal Yapısı (3 + 0) 5

Osmanlı modernleşmesi; Osmanlı`nın Cumhuriyete mirası; Türkiye`nin modernleşmesi; Türkiye`de laiklik; etnik sorunlar; demokrasi.

KAM504 - Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar (3 + 0) 5

Özgürlük kavramı; eşitlik kavramı; siyasi güç; şiddet; devrim; dönüşüm; soykırım; demokrasi ve sivil toplum.

KAM505 - Karşılaştırmalı Siyaset (3 + 0) 5

Devletler; demokrasi; siyasi kurumlar; sivil toplum örgütleri; uluslararası örgütler.

KAM506 - Türkiye`nin Kamu Yönetiminde Güncel Eğilimler (3 + 0) 5

Türkiye`de siyasal otorite ve toplum arasındaki ilişki; mevcut siyasal ve toplumsal problem ve ihtiyaçlar.

KAM507 - Türkiye`nin Güncel Toplumsal Sorunları (3 + 0) 5

Siyasal ayrışma; cinsiyet problemi; kentleşme; göç.

KAM509 - Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi (3 + 0) 5

Kamu yönetiminde kriz; kriz teorileri; kriz süreci; risk yönetimi; afet yönetimi; siyasi krizler.

KAM510 - Milliyetçilik ve Etnisite (3 + 0) 5

Milliyetçilik ve millet kavramları; milliyetçilik akımları; ırk kavramı; etnik köken kavramı.

KAM511 - Liderlik ve Yönetim (3 + 0) 5

Lider kavramı; siyasal otorite.

KAM512 - Türkiye`nin Ekonomi Politiği (3 + 0) 5

Türkiye`nin iktisadi ve siyasal yapısı; iktisadi ve siyasal yapılar arasındaki etkileşim.

KAM513 - Demokrasi Kuramında Güncel Tartışmalar (3 + 0) 5

Klasik demokrasi; cumhuriyetçilik; liberal demokrasi; seçkincilik; çoğulculuk; müzakereci demokrasi; çatışmacı demokrasi.

KAM514 - İslam ve Demokrasi (3 + 0) 5

Siyasal İslam; demokrasi.

KAM515 - Türkiye`de Siyasi Düşünce (3 + 0) 5

Osmanlı-Türkiye devamlılığı; güçlü devlet; liberalizm; Kemalizm; milliyetçilik; ordu; sol düşünce; siyasal İslam; muhafazakarlık.

KAM516 - Bilim Felsefesi (3 + 0) 5

Bilimin temel kurumları; bilim-iktidar ilişkisi; bilim tarihi.

KAM517 - Kurumsal Kaynak Planlaması (3 + 0) 5

Kurumsal yönetimlerin nasıl etkin ve başarılı bir şekilde faaliyet gösterebileceği.

KAM519 - Türkiye`nin Siyasi Yapısı (3 + 0) 5

Toplumsal sınıflar ve katmanlar; etnik gruplar; askeri ve sivil bürokrasi.

KAM521 - Küreselleşme Tartışmaları (3 + 0) 5

Ulus-ötesi siyasal ve sosyal gelişmeler; çok-uluslu şirketler; ulus-devletler.

KAM522 - Çok Kültürlülük ve Siyaset (3 + 0) 5

Etnik ve kültürel heterojenlik; demokrasi; siyasi kültür; siyasi otorite.

KAM523 - Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları (3 + 0) 5

Cinsiyet kavramının toplumsal kökenleri; cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları.

KAM524 - Siyaset-Medya İlişkileri (3 + 0) 5

Siyasal otorite ve medya arasındaki karşılıklı ilişkinin toplumu ve siyasi hayatı dönüştürmekteki etkisi.

KAM525 - Sivil-Asker İlişkileri (3 + 0) 5

Türkiye`de ordunun siyasal hayat üzerindeki rolü ve diğer siyasal aktörlerle olan karşılıklı ilişkisi.

KAM526 - Yargı ve Siyaset (3 + 0) 5

Yargının siyasi sistem içerisindeki yeri; yargı bağımsızlığı kavramı; çeşitli örnekler.

KAM527 - Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi (3 + 0) 5

Farklı devletlerdeki siyasal otorite ve toplum ilişkisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

KAM528 - İdare Hukuku (3 + 0) 5

İdare hukukunun temel kavram ve prensipleri.

KAM529 - E-Devlet Teori ve Uygulamaları (3 + 0) 5

Kamu hizmetlerini geliştirmede ve kolaylaştırmada bir araç olarak e-devlet konusu; bu aracın nasıl kullanıldığı konusu.

KAM530 - Kamu Örgütlenmesi (3 + 0) 5

Devlet ve sivil toplum kuruluşlarının örgütlenmesi ve işleyişi.

KAM531 - Kamu Etiği (3 + 0) 5

Siyasetle bağlantılı belli başlı etik konular, siyasette ilkeler, yalan, liyakat, kamu politikası ve kişisel değerler, para ve etkisi; etik bağlamında siyasetin kurumsal olan yanıyla ilişkili konular.

KAM532 - Kamu Maliyesi ve Bütçe (3 + 0) 5

Kamu maliyesi politikalarında ve bütçe oluşturulmasında dikkate alınan ve alınması gereken temel kavram ve prensipler.

KAM533 - Bürokrasi ve Örgütsel Davranış (3 + 0) 5

Bürokrasinin doğuşu ve evrimi; hukuki rasyonel, rasyonel üretken ve patrimonyal bürokrasiler; örgütsel davranış.

KAM534 - Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme (3 + 0) 5

Daha etkin bir yönetim oluşturmak için gerekli olan modern örgütlenme biçimleri ve bunları sağlamak için gereken prensipler.

KAM535 - Bölgesel Kalkınma (3 + 0) 5

Bir ülkenin bölgeleri arasında oluşabilecek gelir dağılımı farklılıklarının giderilmesi için güdülebilecek bölgesel kalkınma politikalarının temel kavram ve prensipleri.

KAM536 - Sanat ve Siyaset (3 + 0) 5

Siyasi ve sanatsal akımların birbirlerini karşılıklı olarak nasıl etkilediği ya da nasıl aynı toplumsal sorunlara reaksiyon gösterdikleri; bu etkileşim üzerinden siyasal ve toplumsal hayatın nasıl daha iyi anlaşılabileceği konusu.

SBE-IR-AE1FA1 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

SBE-IR-AE1FA2 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

SBE-IR-AE1FA3 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

SBE-IR-AE1FA4 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

UI502 - Uluslararası Örgütler (3 + 0) 5

Uluslarararası örgütlerin kuruluşundan günümüze küreselleşme içinde oynadıkları role kadar tarihi gelişimi ve BM, NATO, DB/IMF ve AB gibi temel uluslararası örgütler.

UI503 - Dünden Bugüne Diplomasi (3 + 0) 5

Avrupa?daki siyasi gelişmeler ve ideolojik hareketler, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki reform hareketleri, 1. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa arasındaki diplomatik ilişkiler ve 1. Dünya Savaşı?na neden olan gelişmeler.

UI506 - Dünden Bugüne Ortadoğu (3 + 0) 5

Ortadoğu siyasi tarihi, Ortadoğu?nun ekonomik yapısı, Ortadoğu?da etnik ve dini yapı, siyasal İslam, Arap milliyetçiliği, Arap-İsrail sorunu, 11 Eylül ve Ortadoğu, Türkiye ve Ortadoğu, Arap Baharı.

UI507 - Uluslararası Hukuk (3 + 0) 5

Uluslararası antlaşmalar, emsal teşkil eden mahkeme kararları ve devletlerin hukuki davranışları ve adı geçen konu başlıklarına ilişkin teorilerin incelenmesi yoluyla hem bir söylem hem de eylem olarak uluslararası hukuki düzenin uluslararası ilişkilerdeki rolü.

UI508 - Türk Dış Politikası (3 + 0) 5

Türkiye Cumhuriyeti?nin kuruluşundan itibaren Türk dış politikasının temel amaçları ve uygulamaları, Osmanlı?nın son dönemindeki devletlerarası ilişkileri, Milli Mücadele?nin dış politikası, Lozan Antlaşması ve Musul sorunu, 1930 ve 1939 arası dönemde Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı ve sonrası dönemi, Türkiye?nin güvenlik arayışları ve NA

UI509 - Dünden Bugüne Balkanlar (3 + 0) 5

Balkanlar`ın geçmişten bugüne tarihi.

UI510 - Dünden Bugüne Rusya ve Orta Asya (3 + 0) 5

Milli, dini, etnik, klansal kimliklerin değişimi ve dinamik siyasi yansımaları.

UI511 - Dünden Bugüne Yükselen Çin (3 + 0) 5

Çin dış politikasının derinlemesine bir incelemesi; milliyetçilik, çok taraflı diplomasi, terörizm, insan hakları, uluslararası statü ve refahı, Çin ekonomisinin güçlü ve sorunlu yanları ve dünya ekonomisi ile bütünleşmesi.

UI512 - Amerikan Dış Politikası (3 + 0) 5

Yirminci yüzyıldaki Amerikan dış politikasının gelişimi, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Amerikan hegemonyası, Türk-Amerikan ilişkileri ve Orta Doğu, yeni jeopolitik.

UI514 - Enerji Jeopolitiği (3 + 0) 5

Bu derste küresel ve bölgesel anlamda enerji konulan tartışılmakta ve Türkiye ile bağlantı kurulmaktadır.

UI515 - Avrupa Birliği (3 + 0) 5

Avrupa bütünleşmesinin tarihçesi ve teorik çerçevesi, Avrupa Birliği (AB) kurumsal yapısı, işleyişi ve politikaları, Avrupa bütünleşmesinin tarihsel olarak gelişimi ve AB?nin geçirmiş olduğu dönüşüm, AB?nin kurumsal yapısını değiştiren anlaşmalar ışığında AB kurum ve organlarının işleyişi ve AB politika örnekleri.