Seminer (UI500) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Seminer UI500 0 0 0 0 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Gozde Yilmaz
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin belirli bir konuda bağımsız araştırma yapabilmelerini desteklemek ve tezleri için araştırma önerisi oluşturabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini tanıtarak kendi araştırmalarında kullanmalarını yardımcı olmaktır. Bu hedefle derste araştırma sorusu oluşturma, veri toplama ve analizi, araştırma sonuçlarını yorumlama konuları gözden geçirilecek ve çeşitli araştırma yöntemleri incelenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencileri bilimsel araştırma safhaları ile aşina etmek
  • Araştırmaların doğru raporlandırılmasının tekniklerini öğretmek
  • Öğrencilerin araştırma tasarım becerilerini geliştirmek
  • Öğrencilerin tez aşaması ve/veya proje çalışması öncesi araştırma önerilerini hazırlamalarına eşlik etmek
Dersin İçeriği Araştırma sorusu oluşturma, veri toplama ve analizi, araştırma sonuçlarını yorumlama konuları; çeşitli araştırma yöntemlerini inceleme, seçilen bir konuda (yazmayı planladıkları tezleri veya bitirme projeleri) araştırma önerisi hazırlama ve bunları yaklaşık 20-30 dakika ile sınırlı olarak sunma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Genel Giriş: Araştırmaların Raporlandırılması Hakkında bir Ders Yok
2 Bilim, Bilimsel Yöntem ve Raporlaştırma; Amaç, Önem, Varsayımlar, Sınırlıklar, Yöntem ve Tanımlar Karasar, Bölüm 1, ss. 1-14.
3 İçerik ve Biçim: Anahatlar, Yazı Alanı, Satır Aralıkları, Satırbaşı, Sayfaların Numaralandırılması, Bölüm ve Altbölüm Başlıkları, Ön Bölüm: Başlık Sayfası, Değerlendirme Kurulu, Önsöz ve Teşekkür, Yazar, İçindekiler, Çizelge ve Şekiller Listeleri Karasar, Bölüm 2, ss. 15-28.
4 Ana Bölümler: Problem, Soru Cümlesi, Hipotez, Araştırma Modeli, Evren-Örneklem, Veriler ve Toplanması, Çözümü ve Yorumu, Süre, Maliyet, Bulgular, Yorum, Özet, Yargı, Öneriler Karasar, Bölüm 3, ss. 28-39.
5 Arka Bölüm: Ekler, Kaynakça, Öz, Ders Ödevleri ve Kısa Raporlar, Araştırma Önerisi, Aktarmalar: Doğrudan Aktarma'da Biçim, Çıkarma ve Ekleme, Yanlışlıkların Düzeltilmesi, Çevirerek Aktarma, Dolaylı Aktarma, Alıntının Ölçüsü, Temel Kabul, Anlam Kaymaları ve Yasal Hükümleri Karasar, Bölüm 2 ve Bölüm 3, ss. 39-52.
6 Kaynak Gösterme, Kaynak Tanıtıcı Bilgileri, Yazar Adı, Eser Adı, Yayım Bilgileri, Kaynakça Biçimleri, Kaynakların Kümelendirilişi, Kaynakların Dizilişi, Dipnot ve Kaynakça Bağlaçları, Dipnot Biçimleri ve Örnekleri Karasar, Bölüm 4, ss. 53-66.
7 Özel Dipnot ve Kaynakça Örnekleri, Yazar Sayı ve Türleri, Yayın Türleri, Yabancı Dildeki Yayınlar, Birincil ve İkincil Kaynaklar Karasar, Bölüm 4, ss. 66-75.
8 Çizelge Hazırlanışı, Çizelge Dipnotları, Yarı Çizelge, Şekillerin Öğeleri ve Hazırlanışı, Şekil Dipnotları, Şekil Çeşitleri, Çizelge ve Şekillerin Metin ile İlişkileri, Doğruluk Denetimleri Karasar, Bölüm 5, ss. 76-100.
9 Raporun Yazılması ve Çoğaltılması: Önemli Yazı Kuralları, Denge, Tırnak İşareti kullanımı, Yazmaya başlama zamanı, Birörneklik, Yazım, Düzeltmeler, Çoğaltım Karasar, Bölüm 6, ss. 101-112.
10 Özet, Yargı ve Öneriler, Ekler Karasar, Bölüm 7, ss. 113-130.
11 Sınıf İçi Çalışma: Yazı Programının kullanılması, İlk Ayarlar, Kenar Boşlukları, Yazı Tipi, Paragraf, Sayfa Numarası, Satır Aralığı Ayarları yok
12 Sınıf İçi Çalışma: Başlık Sayfası Hazırlama, Juri Sayfası Hazırlama, İçindekiler Hazırlama, Bölüm ve Altbölüm Başlıklarının organizasyonu, Öz hazırlama, teşekkür sayfası hazırlama yok
13 Doğrudan alıntı ve dolaylı alıntı çeşitleri, dipnot türleri ve fonksiyonları, dipnot hazırlama ve birörnekliği,, kaynakça hazırlanışı ve birörnekliği yok
14 Tez Önerisi Sunumları yok
15 Tez Önerisi Sunumları yok
16 Tez Önerisi Sunumları yok

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Neuman, W. L. (2012). Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (2 cilt). İstanbul: Yayınodası.
2. Yildirim, A. Ve Simsek H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Arastirma Yontemleri. Ankara: Seckin.
3. Boke, K. (2009). Sosyal Bilimlerde Arastirma Yontemleri. İstanbul: Alfa.
Ders Kitabı 4. Niyazi Karasar, Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Ankara: Nobel, 2014.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 50
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 50
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak X
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak. X
3 Güncel küresel veya ulusal siyasi meseleler konusunda mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip olmak. X
4 Devletlerarası ilişkiler konusunda farklı perspektiflere sahip olmak. X
5 Küresel ve bölgesel aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonlarına ilişkin analiz yapmak. X
6 Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma becerilerini geliştirmek. X
7 Alanla ilgili akademik yazım becerilerini geliştirmek X
8 Alanla ilgili akademik sunum becerilerini geliştirmek X
9 Analitik düşünme ve bağımsız araştırma yeteneklerini geliştirmek X
10 Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak. X
11 Argüman geliştirme yeteneğini kazandırmak. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 5 25
Sunum/Seminer Hazırlama 1 52 52
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 125