AKTS - Pazarlama Yönetimi

Pazarlama Yönetimi (MBA502) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Pazarlama Yönetimi MBA502 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Pelin ÖZGEN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Pazarlama ve pazarlama yönetimi ilke ve yöntemlerinin öğrenilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pazarlama yönetimi hakkında genel kavramlar hakkında bir anlayış geliştirmek
  • Pazarlama kararlarını etkileyen faktörleri belirleyebilmek
  • Pazarlama stratejilerini uygulamalı olarak degerlendirebilmek
Dersin İçeriği Stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazarlama stratejisi; pazarlama karmasındaki hedef kitle belirleme ve geliştirme, pazarlamanın makro ve mikro çevresi, pazarlama bölümlendirmesi, tüketici ve endüstriyel pazarlar ve bu pazarların farklı yönleri, tüketici davranışı, ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Pazarlama Yönetimine Giriş Ders kitabı- ilgili sayfalar
2 Pazarlama Yönetimi tanım ve genel kavramlar Ders kitabı- ilgili sayfalar
3 İşletme ve Pazarlama Çevresi,Pazarlama stratejisi Ders kitabı- ilgili sayfalar
4 Pazarlama Stratejisi İlgili bölüm
5 Pazar bölümleme, hedefleme ve konumlandırma Ders kitabı- ilgili sayfalar
6 Pazar türleri ve tüketici davranışı Ders kitabı- ilgili sayfalar
7 Uluslararası pazarlama Ders kitabı- ilgili sayfalar
8 Ara Sınav
9 Ürün yönetimi Ders kitabı- ilgili sayfalar
10 Yeni ürün tasarımı ve marka yönetimi Ders kitabı- ilgili sayfalar
11 Fiyatlandırma Ders kitabı- ilgili sayfalar
12 Dağıtım Kanalları Kararları Ders kitabı- ilgili sayfalar
13 Perakendecilik ve Kişisel Satış Ders kitabı- ilgili sayfalar
14 Pazarlama İletişimi Kararları Ders kitabı- ilgili sayfalar
15 Veritabanı pazarlaması, İçerik pazarlama, Sosyal Medya pazarlaması Ders kitabı- ilgili sayfalar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Eser, Z., Korkmaz, S. , (2011) Pazarlama: Kavramlar- İlkeler- Kararlar. Siyasal Kitabevi
2. Principles of Marketing, Philip Kotler & Gary Armstrong, Pearson

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 15
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek. X
2 2. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları kullanabilmek X
3 3. İşletmecilik alanı ile ilgili konularda belirsizlik ve karmaşa durumlarında yaratıcı ve yapıcı çözümler üretebilmek X
4 4. İşletmeciliğin temel kavramlarını ve temel fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek X
5 5. Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 6. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek X
7 7. İşletmecilik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 8. İşletmecilik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip olabilmek X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek. X
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek. X
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışabilmek, sorumluluk alabilmek, risk analizi yapabilmek, değişime ayak uydurabilmek, eleştirel düşünebilmek ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek. X
12 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 25 25
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 128