ECTS - - İşletme Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce)

UYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bilgi 1 - Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. X X X
2 - Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. X X X X
Beceriler 1 - Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir X X
2 - Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir X X
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 - Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir. X
2 - Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirle X X X
3 - Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. X X
Öğrenme Yetkinliği 1 - Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir X
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 - Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. X X X
2 - Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar X X
3 - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X X
4 - Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. X
Alana Özgü Yetkinlik 1 - Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. X
2 - Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütü X X
3 - Yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar. X
4 - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X X