AKTS - Lojistik ve Envanter Sistemleri

Lojistik ve Envanter Sistemleri (IE520) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Lojistik ve Envanter Sistemleri IE520 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Uğur Baç
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, lojistik kavramı ve lojistik yönetimi, stratejik lojistik yönetimi, uluslararası lojistik, lojistikte kalite, lojistik maliyetler, lojistik sistemlerin analizi ve tasarımı envanter planlaması ve kontrolünde karsılasılan problemlere odaklanmakta ve bu problemlerin çözümü için matematik modellere agırlık vermektedir. Bu derste ögrenciler statik –dinamik modeller ile deterministik ve stokastik talep sistemlerini incelemenin ve çözüm yollarına da odaklanacaklardır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencinin lojistik ve envanter sistemlerinin temel kavramlarıyla tanışması.
  • Öğrencilerin lojistik ve envanter sistemlerinin değişik mühendislik disiplinlerinde ve özellikle endüstri mühendisliğindeki rolü ile ilgili bir fikir edinebilmesi
  • Öğrencilerin gerçek hayat problemlerini lojistik ve envanter sistemlerini kullanarak çözme yeteneklerinin arttırılması.
Dersin İçeriği Büyük ölçekli imalat ve iş çevrelerinde lojistik için gereksinimleri belirlemek, lojistik performansı ve fiyat kontrolü, üretim sistem tasarımında lojistik kavramı; tedarik kavramına bir bakış, malzeme alınması, fiziki dağılım, satış sonrası servisler; paketleme imkanları, tamir, bakım ve lojistikte otomasyon; envanter kavramı ve envanter fiyatları

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Büyük ölçekli imalat ve iş çevrelerinde lojistik için gereksinimleri belirlemek.
2 Lojistik performansı ve fiyat kontrolü, üretim sistem tasarımında lojistik kavramı.
3 Tedarik kavramına bir bakış, malzeme alınması, fiziki dağılım, satış sonrası servisler (ürün tamiri ve bakımı).
4 Paketleme imkanları, tamir, bakım ve lojistikte otomasyon.
5 Envanter kavramı ve envanter fiyatları
6 EOQ modeli
7 Çoklu-ekolon modelleri
8 Bazı envanter modelleri için buluşsal çözümler.
9 Gerçek hayat problemleri
10 Gerçek hayat problemleri
11 Gerçek hayat problemleri
12 Gerçek hayat problemleri
13 Gerçek hayat problemleri
14 Gerçek hayat problemleri
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Stock J.R., Lambert D.M., Strategic Logistic Management, McGraw Hill/Erwin, 2000.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek.
2 2. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları kullanabilmek
3 3. İşletmecilik alanı ile ilgili konularda belirsizlik ve karmaşa durumlarında yaratıcı ve yapıcı çözümler üretebilmek
4 4. İşletmeciliğin temel kavramlarını ve temel fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek
5 5. Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek
6 6. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek
7 7. İşletmecilik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8 8. İşletmecilik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip olabilmek
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek.
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışabilmek, sorumluluk alabilmek, risk analizi yapabilmek, değişime ayak uydurabilmek, eleştirel düşünebilmek ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek.
12 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 5 5
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 6 2 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 77