AKTS - Risk Yönetimi

Risk Yönetimi (MBA515) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Risk Yönetimi MBA515 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Neslihan Turguttopbş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; finansal krizlerin ve bu krizlerin sebebi olan piyasa riski, kredi riski ve operasyonel risk kavramlarının derinlikle incelenmesi ve bu risklerin yönetimine ilişkin uluslararası standartlar çerçevesinde oluşan Türkiye uygulamalarının paylaşılmasıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası ve ulusal finansal krizler inceleme ve sebeplerini değerlendirebilme
  • Piyasa riskini, faiz ve kur riski başlıkları altında ele alabilme bu risklerin Türkiye uygulamaları çerçevesinde yönetilmesine ilişkin uygulamaları değerlendirebilme
  • Kredi riskini oluşturan işlemler inceleme ve Türkiye uygulamaları çerçevesinde yönetilmesine ilişkin uygulamaları anlayabilme
  • Operasyonel riski oluşturan işlemler inceleme ve Türkiye uygulamaları çerçevesinde yönetilmesine ilişkin uygulamaları anlayabilme
Dersin İçeriği Finansal risk ve riskin kaynakları; portföy riskinin hesaplanması ve yönetimi; kur, faiz ve kredi riski ve yönetimi, geleneksel risk yönetimi, risk yönetim araçları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Risk Yönetimi Nedir? ESSENTIALS of Financial Risk Management, Karen A. Horcher (1-20)
2 Ana finansal risklerin belirlenmesi ESSENTIALS of Financial Risk Management, Karen A. Horcher (23-33)
3 Ana finansal risklerin belirlenmesi ESSENTIALS of Financial Risk Management, Karen A. Horcher (34-47)
4 Faiz oranı riski ESSENTIALS of Financial Risk Management, Karen A. Horcher (48-60)
5 Faiz oranı riski ESSENTIALS of Financial Risk Management, Karen A. Horcher (61-73)
6 Kur riski ESSENTIALS of Financial Risk Management, Karen A. Horcher (74-85)
7 Kur riski ESSENTIALS of Financial Risk Management, Karen A. Horcher (74-103)
8 Ara sınav
9 Kredi riski ESSENTIALS of Financial Risk Management, Karen A. Horcher (104-123)
10 Kredi riski ESSENTIALS of Financial Risk Management, Karen A. Horcher (104-124)
11 Mal fiyat riski ESSENTIALS of Financial Risk Management, Karen A. Horcher (125-149)
12 Faaliyet riski ESSENTIALS of Financial Risk Management, Karen A. Horcher (150-179)
13 Kredi Riski ve Yönetimi Ders Notları
14 Risk yönetimi:hedging ESSENTIALS of Financial Risk Management, Karen A. Horcher (180-190)
15 Hedging politikaları ESSENTIALS of Financial Risk Management, Karen A. Horcher (191-209)
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. ESSENTIALS of Financial Risk Management, Karen A. Horcher, John Wiley & Sons, Inc.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 3 70
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek.
2 2. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları kullanabilmek
3 3. İşletmecilik alanı ile ilgili konularda belirsizlik ve karmaşa durumlarında yaratıcı ve yapıcı çözümler üretebilmek
4 4. İşletmeciliğin temel kavramlarını ve temel fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek
5 5. Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek
6 6. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek
7 7. İşletmecilik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8 8. İşletmecilik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip olabilmek
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek.
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışabilmek, sorumluluk alabilmek, risk analizi yapabilmek, değişime ayak uydurabilmek, eleştirel düşünebilmek ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek.
12 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 128