Muhasebe (MBAE507) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Muhasebe MBAE507 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Muhasebenin niteliğini, kapsamını, ilke ve kavramlarını; muhasebe sisteminin ana unsurlarını ve günlük kayıtlar, yıl sonu envanter ve kapanış kayıtları ve finansal tabloların düzenlenmesi dahil olmak üzere, Tekdüzen Hesap Planı ve Muhasebe Standartları çerçevesinde muhasebe sisteminin işleyişini öğretmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Muhasebenin temel prensiplerini ve kavramlarını öğrenmek
  • Temel muhasebe teorilerini bilme ve modern teorilerle kıyaslayabilme
  • Finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme
  • Muhasebede özellikli konuları kavrama
  • Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile Uluslararası Muhasebe Standartları arasındaki farkı ortaya koyma
Dersin İçeriği Muhasebenin temel kavramları ile tek düzen hesap planı çerçevesinde bilanço gelir tablosu hesapları incelenerek muhasebe kaydı

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ticari Kar, Mali Kar Kavramları, Mali Kara Geçişe İlişkin Uygulamalar Kitabın İlgili Bölümleri
2 Ticari Kar, Mali Kar Kavramları, Mali Kara Geçişe İlişkin Uygulamalar Kitabın İlgili Bölümleri
3 İlişkili Taraflar, Örtülü Sermaye Kazancı, Transfer Fiyatlandırması Kitabın İlgili Bölümleri
4 Stoklar Değerleme ve Özellikli İşlemler Kitabın İlgili Bölümleri
5 Özel İnşaat İşlerine İlişkin Muhasebe Uygulaması Kitabın İlgili Bölümleri
6 Bir Başkasının Nam ve Hesabına Yapılan İnşaat İşlerinde (Yıllara Yaygın) Muhasebe Uygulaması Kitabın İlgili Bölümleri
7 Dönem Ayırıcı Hesaplar ve Muhasebeleştirilmesi Kitabın İlgili Bölümleri
8 Ara Sınav
9 Finansal Kiralama ve Muhasebeleştirilmesi Kitabın İlgili Bölümleri
10 Maddi Duran Varlıklar ve Özellikli İşlemler Kitabın İlgili Bölümleri
11 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ve Amortismanları Kitabın İlgili Bölümleri
12 İthalat İşlemleri ve Muhasebesi Kitabın İlgili Bölümleri
13 İhracat ve İhraç Kayıtlı Teslimlerde Muhasebeleştirme Kitabın İlgili Bölümleri
14 Dövizli İşlemlerde Özellikli İşlemler ve Muhasebesi Kitabın İlgili Bölümleri
15 Geçici Vergi ve Dönem Sonu Vergi İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Kitabın İlgili Bölümleri
16 Dönem Sonu Finansal Tablolarının Oluşturulması Kitabın İlgili Bölümleri
17 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Walter T. Harrison Jr., Charles T. Horngren, C. William Thomas, Wendy M. Tietz (2016) Financial Accounting

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek. X
2 2. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları kullanabilmek
3 3. İşletmecilik alanı ile ilgili konularda belirsizlik ve karmaşa durumlarında yaratıcı ve yapıcı çözümler üretebilmek
4 4. İşletmeciliğin temel kavramlarını ve temel fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek X
5 5. Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek
6 6. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek
7 7. İşletmecilik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 8. İşletmecilik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip olabilmek
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek.
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışabilmek, sorumluluk alabilmek, risk analizi yapabilmek, değişime ayak uydurabilmek, eleştirel düşünebilmek ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek.
12 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126