AKTS - Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar (MAN606) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar MAN606 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. İsmail Erol
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Üretim yönetimine ilişkin temel kavramları ve teknikleri öğrencilere aktarmak, ve üretim yönetiminin rekabet avantajı elde etmede nasıl kullanıldığını göstermek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Akademik yazıma dair temel bilgileri öğrenmek ve bunları üretim yönetimi alanına uygulamak
  • üretim yönetimi alanındaki yeni yöntem ve yaklaşımlara hakim olmak
  • üretim yönetiminde önde gelen dergilerde yayınlanan makalelerdeki yaklaşımları uygulayarak akademik bir makale yazmak
Dersin İçeriği Üretim sistemleri, üretim stratejileri, üretim yönetimi kararları, ürün tasarımı ve geliştirme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Üretim/İşlemler Yönetimine Giriş. Top, A., Yılmaz, E. Bölüm 1 Kobu, B. Bölüm 1.
2 Üretim Stratejisi ve Üretim Sistemleri. Üreten, S. bölüm 1 Kobu, B. Bölüm 2.
3 literatür taraması Uma Sekaran and Roger Bougie. 2013. s.44-60
4 önde gelen üretim dergilerinde yayınlanan son yayınları inceleme
5 Teorik çerçeve ve hipotez geliştirme Uma Sekaran and Roger Bougie. 2013.s.67-93.
6 seçilen konu ve yöntemlerin tasarımı
7 amaç ve hipotezlerin literatürle bütünleştirilmesi
8 Araştırma tasarımı sunumu (arasınav niteliğinde)
9 Veri toplama yöntemleri ve Ölçüm Uma Sekaran and Roger Bougie. 2013.s.112-238
10 yeni yöntemlerin incelenmesi
11 elde edilen sonuçların literatürle bütünleştirilmesi
12 araştırma raporunun hipotezlerinin öndeğerlendirilmesi
13 uygulama kısmının sunumu
14 sonuç ve öneriler kısmının yazılması
15 araştırma raporunun sonuçlandırılması
16 araştırma raporunun sunumu (final sınavı yerine)

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Heizer, J. , Render, B. (2011), Operations Management, Prentice-Hall, 10th edition.
2. Chase, R.B., Aquilano, N.J., Jacobs, F.R. (2006), Operations Management For Competititive Advantage, McGraw Hill-Irwin; 11th edition
Diğer Kaynaklar 3. Üreten, Sevinç (2013) Üretim / İşlemler Yönetimi – Stratejik Kararlar ve Karar Modelleri, Gazi Kitabevi, Ankara
4. Top, Aykut ve Yılmaz,ü Erdal (2013) Üretim Yönetimi, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul
5. Kobu, Bülent (2013) Üretim Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul
6. Uma Sekaran and Roger Bougie. 2013. Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. 6th Edition
7. Neuman, W. L. (2006). Toplumsal araştırma yöntemleri cilt 1-2. Ankara: Yayınodası

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek. X
2 2. Araştırma etiği hakkında farkındalık sahibi olabilmek X
3 3. Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilmek. X
4 4. İşletmelerde oraya çıkan sorunlara hem kuramsal, hem kavramsal, hem de araştırmacı gözüyle bakabilmek. X
5 5. İşletme alanı ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilmek. X
6 6. İşletmecilik alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözüm üretebilmek. X
7 7. Genel işletmecilik alanında temel kavram ve yöntemlere hakim olabilmek. X
8 8. Genel işletmecilik alanındaki akademik literatüre ve uluslararası gelişmelere hakim olabilmek. X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek. X
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 10 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 128