ECTS - - İşletme Doktora (İngilizce)

UYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Beceriler 1 - Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. X
3 - Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. X
Bilgi 3 - Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme. X
3 - Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. X
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 3 - Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler. X
4 - Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir. X
4 - Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. X
Öğrenme Yetkinliği 1 - Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. X
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 - Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. X
2 - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
3 - Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
4 - Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar. X
Alana Özgü Yetkinlik 1 - Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı verir. X
2 - Örgüt/Kurum için stratejik plan yapar ve strateji geliştirir. X
3 - Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır X
4 - Yenilik arayışı içinde olma istekliliği gösterir. X
5 - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X