ECTS - - Uluslararası İlişkiler

1997 yılından beri faaliyette olan ve açıldığı günden bu yana öğrenci ve öğretim elemanlarının gerek sayısı, gerekse kalitesi bakımından sürekli yükselmekte olan Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün en önemli amacı, öğrencilerine hızlı bir şekilde değişen dünyayı daha iyi anlamak için yeni bakış açıları geliştirmelerini sağlamaktır.

Küreselleşme, ulus-devletlerin değişen doğası ve uluslararası çevreyle ilişkileri gibi konuların önem kazandığı günümüzde, sürekli değişen ve gelişen dünya düzeninin geleceğini, geçmişin de analizini yaparak öngörmeye çalışmak, amaçlar arasındadır.

Tüm bu amaçlar doğrultusunda hedef, karşılarına çıkan problemleri analitik yöntemlerle çözebilen ve kendilerini etkili bir şekilde ifade edebilen öğrenciler yetiştirmektir.

Ders programımız, ülkemiz ve dünyadaki gelişmeler ışığında, yurtiçindeki ve yurtdışındaki bir çok üniversitenin programları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Geçmişi, bugünü ve hatta geleceği anlamayı ve analiz etmeyi hedeflemiş programın ilk yılı, öğrenciye uluslararası ilişkilerin temel bazı kavramlarını anlatmaya yönelik, özel ve derin olmayan, genel bilgiler vermeyi amaçlamıştır.

İkinci yıldan itibaren, daha “Uluslararası İlişkiler” bağıntılı konular işlenmektedir. Uluslararası İlişkiler, onun alt dallarından biri olan Uluslararası Politika, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Uluslararası Örgütler, Siyasi Tarih ders programının temel konuları arasındadır.

Üçüncü ve son sınıflara gelindiğinde, ders programının içeriğinin genelden özele doğru daraldığını, ancak bir o kadar da derinleştiğini görüyoruz. Burada amaç, özellikle seçmeli olan Ortadoğu, Balkanlar, Orta Asya, Kafkaslar ve Avrupa Birliği Politikaları gibi derslerle hem öğrencinin uzmanlık alanını belirlemesinde yardımcı olmak, hem de özelden genele doğru analizler ve yorumlar yapmasını kolaylaştırmaktır.