AKTS - Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi (LAW436) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi LAW436 4 0 0 4 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Hasan Serdar Hoş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencinin, yalnızca hukuku uygulayan bir pratisyen değil aynı zamanda onu tasarlayabilecek bir kişi olabilmesini sağlamak. Öğrencinin güncel ve tarihsel hukuk sorunlarını tartışarak adalet duygusunu güçlendirmek; hukukun yalnızca kurallardan değil tüm bir ideolojik ve sosyal yapıdan oluştuğunu kavramasını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hukukun çeşitli kaynaklarını açıklar
  • Hukuk ve hukuk terminolojisinin temel kavramlarını hakim olmak
  • Hukuk, adalet ve toplum arasındaki bağlantıları açıklar
  • Yasanın kaynağı hakkında farklı görüşleri anlama, felsefi ve sosyolojik çıkarımlarda bulunmak
Dersin İçeriği Toplumun temelleri, toplumsal eşitsizlikler, toplumsal kurumlar, toplumsal değişim; tabii hukuk teorisi, biçimci hukuk anlayışı, hukuki pozitivizm

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Felsefe Nedir? Hukuk Felsefesi Akımları Hukuk Kuramını Anlamak/ Raymond Wacks
2 Hukuk Normunun Temeli Olarak Felsefe Büyük Felsefi Akımları Hukuk Kuramını Anlamak/ Raymond Wacks
3 İdealizm ve Materyalizm Hukuk Kuramını Anlamak/ Raymond Wacks
4 Hukuk ve Diğer Sosyal Normlar Hukuk ve Din İlişkisi Hukuk ve Ahlak İlişkisi Doğal Hukuk Akımı Doğal Hukukun Temel Kavramları Hukuk Kuramını Anlamak/ Raymond Wacks
5 Doğal Hukuk Akımı ve Doğal Haklar Hukuk Kuramını Anlamak/ Raymond Wacks
6 Tarihte Doğal Hukuk Hukuk Kuramını Anlamak/ Raymond Wacks
7 Hukuk Düzenlerinin Meşruluk Ölçütü Olarak Özgürlük Hukuk Kuramını Anlamak/ Raymond Wacks
8 Vize Sınavı
9 Adalet, Adalet Türleri ve Hukuk Sistemimizde Adalet Hukuk Kuramını Anlamak/ Raymond Wacks
10 Özgürlük, Özgürlük Sınıflamaları ve Anlayışları Hukuk Kuramını Anlamak/ Raymond Wacks
11 Sosyoloji ve Hukuk Sosyolojisi Sosyal Kontrol Olarak Hukuk Hukuktan Sosyolojiye Hukuk Kuramını Anlamak/ Raymond Wacks
12 Serbest Araştırma Okulu, Tarihçi Okul, Hukuki Realizm, Sosyolojik Hukuk Bilimi Hukuk Kuramını Anlamak/ Raymond Wacks
13 Sosyolojiden Hukuka Durkheim, Weber ve Marx Hukuk Kuramını Anlamak/ Raymond Wacks
14 Sosyolojik Bir Realite Olarak Hukuk Pozitif Hukuk Hukuk Kuramını Anlamak/ Raymond Wacks
15 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Hukuk Kuramını Anlamak/ Raymond Wacks
2. Hukuk Felsefesi / Adnan Güriz
3. Hukuk Felsefesi / Yasemin Işıktaç
6. Hukuk Sosyolojisi / Yasemin Işıktaç - Umut Koloş
7. Hukuk Sosyolojisi'ne Giriş / Mehmet Tevfik Özcan
8. Hukuk Sosyolojisi Yazıları / Mehmet Yüksel
15. Öktem, Niyazi/Türkbağ, Ahmet Ulvi /Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet
Diğer Kaynaklar 4. Saf Hukuk Kuramı/ Hans Kelsen
5. Adalet, Yapılması Gereken Doğru Şey Nedir? / Michael J. Sandel
9. Sosyoloji / Anthony Giddens
10. Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu / Max Weber
11. Bürokrasi ve Otorite / Max Weber
12. Sosyoloji / Richard T. Schaefer
13. Komünist Partisi Manifestosu / Friedrich Engels, Karl Marx
14. Toplumsal İşbölümü / Emile Durkheim

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. X
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. X
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. X
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. X
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. X
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi X
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. X
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. X
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. X
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. X
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. X
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 4 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 11 22
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 4 8 32
Toplam İş Yükü 150