ECTS - - Hukuk Fakültesi Lisans Programı

Zorunlu Bölüm Dersleri

HIST201 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

LAW101 - Hukuka Giriş (4 + 0) 6

Hukukun temel konuları; hukukun maddi ve şekli kaynakları, toplumsal düzeni sağlamada hukukun rolü, yürürlükteki kanunlar ile toplumsal kuralların karşılaştırılması, kanunların yorumlanması, haklar ve hakların sınıflandırılması, hukukun temel dalları, hukukun üstünlüğü ilkesi, müeyyideler, hukuk sistemleri, yargı ve muhakeme.

LAW104 - Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku (3 + 0) 5

Türk hukukunun tarihsel özelliklerine bir giriş olarak İslam öncesi hukuk; Osmanlı hukuk sisteminin kavram ve kurumları; Avrupa`da modern hukuk düşüncesinin kurum ve kavramları; Roma hukuku ve onun kurum ve kavramları.

LAW105 - Medeni Hukuka Giriş ve Şahıslar Hukuku (4 + 0) 7

Medeni hukukun temel ilkeleri, kişiler, kişilik, kişiliğin korunması.

LAW106 - Aile Hukuku (4 + 0) 6

Aile kavramı, nişanlanma, evlenme, boşanma, mal rejimleri, evlat edinme, velayet, vesayet.

LAW107 - Anayasa Hukuku (3 + 0) 6

Anayasa hukukunun temel ilkeleri, anayasanın işlevi, egemenlik ve siyasi iktidara ilişkin temel teoriler, yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkiler, anayasa hukukunun kaynakları, seçim sistemleri ve siyasi partilerin işlevleri, dünyada ve ülkemizde anayasa hukukunun tarihsel aşamaları.

LAW108 - Türk Anayasa Hukuku (3 + 0) 6

1982 Anayasası?nın temel ilkeleri ve devlet, yasama ve yürütme organları arasındaki ilişkiler ve hükümet sistemi, insan hakları, yargı organı, Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti?nin anayasal düzeni, Türkiye?de anayasal tarih.

LAW210 - Kamu Hürriyetleri (3 + 0) 5

İnsan haklarının oluşturulması, korunması ve gerçekleştirilmesine yönelik çeşitli sistemler; güncel insan hakları standartlarının durumu; BM ve AİHS gibi insan hakları araçları.

LAW211 - Uluslararası Hukuk Genel İlkeler (3 + 0) 5

Uluslararası hukukun temel karakteri ve diğer hukuk dalları ile farklılıkları (İç hukuk ve AB hukuku), uluslararası hukukun kaynakları (anlaşmalar, teamüller, hukukun genel ilkeleri) ve yasal düzenlemeler.

LAW215 - Kamu Maliyesi (3 + 0) 4

Kamu ekonomisinin kapsamı, pazar ekonomisinden farklı özellikleri; devlet faaliyetlerinin finansmanı, kamu gelirleri, devlet borçları, kamu harcamaları, devlet bütçesi.

LAW218 - Uluslararası Hukuk Sorunları (3 + 0) 5

Kara, deniz, hava, uzay ve çevre ile ilgili kurallar, tanıma ve ardıllık, diplomatik ve konsolosluk ilişkileri, uluslararası sorumluluk ve yaptırımlar, anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü, kuvvet kullanımı, silahlı çatışma hukuku.

LAW231 - Borçlar Hukuku Genel Hükümler I (3 + 0) 5

Borçlar hukukuna giriş, borçlar hukukunun temel ilkeleri ve kavramları, borç ilişkisinin unsurları, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, borcun ifası, ifa engelleri ve borcun sona ermesi.

LAW232 - Borçlar Hukuku Genel Hükümler II (4 + 0) 5

Borçlar hukukuna giriş, borçlar hukukunun temel ilkeleri ve kavramları, borç ilişkisinin unsurları, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, borcun ifası, ifa engelleri ve borcun sona ermesi.

LAW233 - İdare Hukuku I (4 + 0) 5

Kamu hukukunun bir parçası olarak idare hukukunun özellikleri ve genel ilkeleri, idari teşkilata hakim ilkeler, merkezi ve yerinden yönetimler, idari işlem kavramı ve türleri ile idari işlemlere uygulanacak hukuki rejim.

LAW234 - İdare Hukuku II (3 + 0) 5

İdarenin düzenleme, yaptırım uygulama ve mal edinme yetkileri, kamu hizmeti ve kolluk hukuku, kamu görevlileri, disiplin hukuku, kamu malları, idarenin sorumluluğu, idare hukukunda güncel eğilimler.

LAW235 - Ceza Hukuku Genel Hükümler I (3 + 0) 5

Ceza kanunlarının uygulanma alanı ve suçun ne olduğu sorunu kapsamında suçun unsurları.

LAW236 - Ceza Hukuku Genel Hükümler II (3 + 0) 5

Ceza kanunlarının uygulanma alanı içerisinde suçun ortaya çıkış şekilleri, hukuki sonuçlarının toplum, suçlu ve hukuk düzeni bakımından temel meseleleri.

LAW301 - Borçlar Hukuk Özel Hükümler (4 + 0) 5

Sözleşme yapma özgürlüğü, özel sözleşme çeşitleri, sözleşmelerin şekil şartları.

LAW302 - Eşya Hukuku (4 + 0) 6

Ayni haklar, mülkiyet, zilyetlik, ipotek ve diğer ayni haklar.

LAW307 - Ceza Hukuku Özel Hükümler (3 + 0) 5

Hayata ve vücut dokunulmazlığına, cinsel dokunulmazlığa, hürriyete, şerefe, malvarlığına, kamunun sağlığına, kamu güvenine karşı suçlar; kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçların maddi, manevi ve hukuka aykırılık unsurları, nitelikli hallerinin ve özel görünüş biçimleri.

LAW308 - İdari Yargı (3 + 0) 5

İdarenin denetlenmesi ve yargısal denetim, idari yargı teşkilatı, idari davalar, dava açma süresi, görev ve yetki, idari davalarda diğer usul kuralları.

LAW311 - Ticari İşletme Hukuku (3 + 0) 5

Ticaret hukukuna genel bir bakış, ticari işletmenin temel yapısı, ticari iş, tacir kavramı ve özellikleri, tacir yardımcıları, ticaret unvanı, işletme adı ve marka, haksız rekabet, ticaret sicili, ticari defterler ve carî hesap.

LAW312 - Şirketler Hukuku (3 + 0) 5

Genel olarak şirket kavramı ve şirketin özellikleri; adi şirketin temel özellikleri ve diğer ayrıntıları; ticaret şirketlerinin özellikleri ve işleyişi; anonim şirket ve limited şirket; şirketlerin yeniden yapılanma işlemleri; Konzern hukuku.

LAW315 - Medeni Usul Hukuku (4 + 0) 6

Mahkemeler teşkilatı, dava ve kanun yolları.

LAW322 - Vergi Hukuku (4 + 0) 5

Vergilendirme ilişkisi, işlemleri, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi uyuşmazlıklarının çözümü ve Türk vergi sisteminde gelirden, servetten, harcamadan alınan vergiler.

LAW403 - Ceza Usul Hukuku (4 + 0) 5

Ceza muhakemesi normlarının uygulanabilirliği, muhakeme görevi ve makamları, muhakeme sistemleri, muhakeme şartları, yargılama yetkisi, uyuşmazlıklar arasında bağlantı, ceza muhakemesi süjeleri, ceza muhakemesi işlemleri, deliller, koruma tedbirleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri, uzlaşma, kanun yolları.

LAW408 - Kıymetli Evrak Hukuku (3 + 0) 4

Kıymetli evrak hukukuna giriş, kambiyo senetlerinin genel özellikleri, bono, poliçe, çek.

LAW412 - Uluslararası Özel Hukuk (4 + 0) 6

Kanunlar ihtilafı hukuku, milletlerarası usul hukuku.

LAW413 - İş Hukuku (4 + 0) 5

İş hukukunun kurumları, uluslararası iş hukuku, iş mahkemesi, işçi, işveren ve temsilcisi, işyeri, iş sözleşmesi.

LAW414 - Sosyal Güvenlik Hukuku (2 + 0) 4

Sosyal güvenlik hukukunun kurumları, iş sağlığı ve güvenliği, maddi manevi zarar, kamu hukuku yaptırımları, sendikalar.

LAW417 - Miras Hukuku (3 + 0) 5

Ölüme bağlı tasarruflar, ölüme bağlı tasarrufların şekilleri ve çeşitleri, mirasçılık, mirasın reddi.

LAW420 - İcra ve İflas Hukuku (3 + 0) 5

Cebri icra hukuku ve cebri icra hukukunun amacı, iflas ve konkordato talepleri.

LAW423 - Genel Devlet Teorileri (3 + 0) 5

Antik Yunan ve Roma dönemi siyasi düşüncesinden itibaren devletin ortaya çıkışı, Ortaçağ düşüncesinde devlete bakmak ve feodal çağdan modern çağa geçerken ortaya çıkan Aydınlanma Dönemi ile modern siyasi düşünceler; modern devletin günümüzdeki durumu ve eleştirisi.

LAW436 - Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi (4 + 0) 6

Toplumun temelleri, toplumsal eşitsizlikler, toplumsal kurumlar, toplumsal değişim; tabii hukuk teorisi, biçimci hukuk anlayışı, hukuki pozitivizm

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

Seçmeli Dersler

- 3. Semester Seçmeli Dersler (3 + 0) 3

LAW-AE1SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

LAW-AE2FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 3

LAW-AE2SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 2

LAW-AE3FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 3

LAW-AE3FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 3

LAW-AE3SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 3

LAW-AE3SP2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 3

LAW-AE4FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

LAW-AE4FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

LAW-AE4SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 3

LAW356 - Seminer II (2 + 0) 3

Araştırma ve yazım kuralları.

LAW425 - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk (1 + 0) 4

LAW430 - Ticaret Şirketlerinde Yapısal Değişiklikler ve Şirketler Topluluğu (2 + 0) 3

Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi, hâkim ve bağlı şirket arasında ortaya çıkan hukuki ilişkiler ve özellikle de sorumluluk meseleleri.

LAW440 - Çocuk Hakları ve Çocuk Ombudsmanlığı (2 + 0) 3

Çocuk Hakları Sözleşmesinde yer alan haklar ve KDK Çocuk Biriminin çocuk haklarının korunmasındaki işlevi.

LAW481 - Temel Hak Savunuculuğu Kliniği (3 + 0) 4

Her dönem konunun uzmanı avukatlar aracılığıyla kişisel verileri gizlenmiş bir veya birden fazla başvurunun seçilmesi; bu başvurunun konusuyla ilgili literatürün ve mahkeme kararlarının araştırılması; başka ülke örneklerinin incelenmesi; başvuruyla ilgili stratejiler oluşturularak hak savunuculuğunun hukuken yapılabilir aşamaya getirilmesi; oluşturulan stratejilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması; öğrenci dergisinde basılması.

LAW491 - Yasama Kliniği (1 + 0) 4

Hukuk kliniği kapsamındaki derste her dönem bir veya birden fazla farklı konuda ilgili mevzuatın incelenmesi,konuyla ilgili literatürün ve mahkeme kararlarının araştırılması, uygulamadaki sorunların saptanması ve öğrencilerin bunlara yönelik çözüm önerisi geliştirerek bu önerileri yasa ve/veya düzenleyici işlem değişiklikleri biçimine getirmeleri

LAW492 - Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği (1 + 2) 4

Ombudsmanlık Kurumuna yapılan ve kişisel verileri gizlenmiş bir veya birden fazla başvuru seçilerek bu başvurunun konusuyla ilgili literatürün ve mahkeme kararlarının araştırılması, başka ülke örneklerinin incelenmesi ve başvuruyla ilgili bir tavsiye kararı önerisi yazılarak kurumla paylaşılması ve bu karar örneğinini öğrenci dergisinde basılması.

LAW493 - Hukuk ve Etik Simülasyon Kliniği (1 + 0) 4

Kurgusal bir veya birden çok davada ya da bilinen ve ayrıntılarına erişilebilen davalardaki etik bir ikilem ile uğraşarak grup çalışmaları yoluyla mesleğe ilişkin etik sorunların tartışılması.

LAW494 - Adli Yardım Uygulamaları (1 + 2) 4

Ankara Barosunca adli yardımda görevlendirilen avukata gelen başvuruların önceden hazırlanmış olan başvuru formunu doldurarak özetlenmesi ve konu ile ilgili bir bilgi notunun hazırlanarak avukata verilmesi.

LAW495 - Gündelik Hayatta Hukuk Kliniği (1 + 2) 4

Bir veya birden fazla farklı konuda araştırma yapılması; öğrenme yöntemleri hakkında bilgi edinilmesi; bu bilgileri uygulamak için sunum yapılması; hukukçu olmayan kişilere (kampüsler, liseler, sivil toplum örgütleri vb.) haklarının ve haklarını korumak için başvurulabilecek mekanizmaların anlatılması ve soruların yanıtlanması.

LAW496 - Karar Yazım Kliniği (1 + 2) 4

Kurgusal bir davada ya da gündemde olan ve ayrıntılarına erişilebilen bir davada, davanın sonucunda yazılacak mahkeme kararının yazılması.

LAW497 - Kurgusal Dava I (1 + 0) 4

Bir kurgusal dava ya da duyurusu yapılan bir kurgusal duruşmada olay üzerinden davanın türüne bağlı olarak sözlü veya sözlü ve yazılı olarak yargıç, avukat veya savcı rollerinin paylaşılarak davanın çeşitli süreçlerinin modellenmesi.

LAW498 - Kurgusal Dava II (1 + 2) 4

Bir kurgusal dava ya da duyurusu yapılan bir kurgusal duruşmada olay üzerinden davanın türüne bağlı olarak sözlü veya sözlü ve yazılı olarak yargıç, avukat veya savcı rollerinin paylaşılarak davanın çeşitli süreçlerinin modellenmesi.

LAW499 - Kurgusal Dava III (1 + 0) 4

Bir kurgusal dava ya da duyurusu yapılan bir kurgusal duruşmada olay üzerinden davanın türüne bağlı olarak sözlü veya sözlü ve yazılı olarak yargıç, avukat veya savcı rollerinin paylaşılarak davanın çeşitli süreçlerinin modellenmesi.