AKTS - İdare Hukuku II

İdare Hukuku II (LAW234) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İdare Hukuku II LAW234 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Sever
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı, idarenin işlevlerini nasıl yerine getirdiği ve idarenin bu sırada yurttaşların haklarına verebilecekleri zararlar bakımından idarenin nasıl sorumlu tutulabileceği konusunda öğrencinin bilgi ve becerilerinin arttırılmasıdır. Bu kapsamda öğrencilerin partik çalışmalar aracılığıyla idari uyuşmazlıkları çözme ve idare hukukuna özgü muhakeme yeteneklerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İdare hukuku kavramlarını değerlendirir
  • İdare hukuku kavramlarının uygulamada nasıl işlediği hakkında analizler yapar
  • İdari faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin araçlara örnekler verir
  • İdare hukuku ilkelerinin idarenin hareket araçlarına yansımasının değerlendirir
  • İdare hukukunda bireylerin kamu gücü ayrıcalıkları karşısında korunmasına ilişkin yöntemlere örnekler verir
Dersin İçeriği İdarenin düzenleme, yaptırım uygulama ve mal edinme yetkileri, kamu hizmeti ve kolluk hukuku, kamu görevlileri, disiplin hukuku, kamu malları, idarenin sorumluluğu, idare hukukunda güncel eğilimler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İdarenin işlevleri ve kamu hizmeti kavramı , türleri ve kurulması
2 Kamu hizmetlerinin görülmesinde uygulanan sistemler Günday, s. 342 vd.
3 Kamu hizmetlerinin hukuki rejimi ve özel kişilere gördürülmesine ilişkin gelişmeler ve tartışmalar Günday, s. 351 vd.
4 İdarenin kolluk faaliyetleri, kapsam ve sınırlar. Günday, s. 289 vd.
5 Türkiye’de Güvenlik Hizmetlerine İlişkin mevzuat ve uygulanmasına ilişkin sorunlar
6 Kolluk yetkilerinin genişlediği durumlar ve sınırları Günday, s. 316 vd.
7 Arasınav Arasınav
8 Kamu görevlileri ve kamu görevlilerine uygulanan hukuki rejim Günday, s.579 vd.
9 Kamu Malları Kavramı ve Uygulanacak hukuki rejim
10 İdarenin Sorumluluğu (Temel Esaslar) Günday, s. 369 vd.
11 Kişisel kusur, hizmet kusuru kavramları ve Anayasanın 129/5 hükmünün anlamı Günday, s. 374 vd.
12 İdarenin kusurlu ve kusursuz sorumluluğu, kusursuz sorumluluğa esas olan ilkeler Günday, s.383 vd.
13 İdarenin verdiği zararlardan doğan tazminat davaları ve rücu edilmesi Günday, s. 383 vd.
14 İdarenin yargı dışı denetim yolları
15 Değerlendirme ve pratik
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Metin Günday, İdare Hukuku, İmaj Yayınları, Ankara, 2013.
Diğer Kaynaklar 2. Yahya K. Zabunoğlu, İdare Hukuku, Turhan Kİtabevi, Ankara, 2012.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. X
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. X
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. X
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. X
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. X
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi X
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. X
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. X
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. X
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. X
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. X
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 4 40
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 4 3 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 5 5 25
Toplam İş Yükü 125