ECTS - - Hukuk Fakültesi Lisans Programı

2003 yılında kurulan ve aynı yılın Kasım ayında öğretime başlayan Hukuk Fakültesi’nin programı aşağıdaki esaslara göre hazırlanmıştır.    
Son yıllarda bölge ve dünya ölçeğinde gerçekleşen hızlı değişimin etkisiyle devlet ve toplum yapıları uluslararası- uluslarüstü gelişmelerden önemli ölçüde etkilenmiştir. Bunun beklenen sonuçlarından birisi, eğitim- öğretim programlarının bu değişiklikleri yansıtacak şekilde yeniden düzenlenmesidir. Hukuk; toplumsal yapıdaki önemli rolü nedeniyle böyle bir uyarlamayı yapması gereken disiplinlerin başındadır. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Programı hazırlanırken bu gerçek gözönüne alınmıştır. Uyarlamada ön plana çıkan birbiriyle ilişkili iki boyuttan birisi öğrencilerin günümüzün evrensel dili olan İngilizce’yi bilmesi, diğeri de yeni gelişmelerle ağırlık kazanan yeni konulara hakim olabilmesidir. Bu bağlamda hukukun geleneksel ve temel nitelikli dallarının zorunlu ders olarak ve doğrudan Türk Hukukunu ilgilendirmeleri nedeniyle; Türkçe verilmesi esas alınmıştır. Uluslararası-uluslarüstü gelişmelere ilişkin konuların bir kısmı zorunlu bir kısmı seçmeli dersler şeklinde programa dahil edilmiştir. Ders programının uygulanması aşamasında da derslerin güncel olaylarla bağlantı kurularak ve mahkeme kararlarından örneklerin incelenmesi (kur-pratik) şeklinde verilmesi ve seminer çalışmaları ile (öğrencilerin ödevler hazırlayıp sunmaları) desteklenmesi de hedeflenmektedir.
Kısaca belirtilirse programın hazırlanışındaki temel amaç ya da felsefe , öğrencileri kolayca unutabilecekleri bilgi yığını ile doldurmak değil, onların bilgiye erişebilmelerini ve muhakeme yapabilmelerini sağlayacak birikim ile donatmaktır.