AKTS - İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku (LAW420) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İcra ve İflas Hukuku LAW420 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Cengiz Kulaksız
  • Araş. Gör. Elif Aksoy
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Cebri icra hukukunun tanıtılması ve ilamsız icra hukukunun öğretilmesi; Külli icra hukukunun genel esasları, külli icra sisteminin işleyişinin kavratılması, külli icrada takip yollarının, konkordato hukuku ve borç için yeniden yapılandırma hukukunun teorik ve uygulamaya yönelik olarak detaylı bir şeklide incelenip, aktarılması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İcra Hukukunun amacını ve ilkelerini açıklarlar.
  • Takip sistemleri ve türleri hakkında örnek verirler.
  • Haciz ve paraya çevirmenin temel esaslarını açıklarlar.
  • iflas takibi, iptal davası ve konkordatonun amacını ve ilkelerini açıklarlar.
Dersin İçeriği Cebri icra hukuku ve cebri icra hukukunun amacı, iflas ve konkordato talepleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel olarak cebri icra hukuku ve amacı.Cebri icra türleri ve cebri icra organları. Kuru, Baki/ Arslan Ramazan/ Yılmaz, Ejder: İcra ve İflas Hukuku, 1-10.
2 Genel haciz yoluyla takip ve ödeme emri.Ödeme emrinin kesinlesmesi. Kuru, Baki/ Arslan Ramazan/ Yılmaz, Ejder: İcra ve İflas Hukuku, 10-20.
3 İtirazın iptali davası. Menfi tespit ve istirdat davaları. Kuru, Baki/ Arslan Ramazan/ Yılmaz, Ejder: İcra ve İflas Hukuku, 20-30.
4 Haciz asaması ve haczin yapılması. Kuru, Baki/ Arslan Ramazan/ Yılmaz, Ejder: İcra ve İflas Hukuku, 30-40.
5 Haczedilemeyen mal ve haklar. Kuru, Baki/ Arslan Ramazan/ Yılmaz, Ejder: İcra ve İflas Hukuku, 40-50.
6 Hacze istirak ve istihkak davaları. Kuru, Baki/ Arslan Ramazan/ Yılmaz, Ejder: İcra ve İflas Hukuku, 50-60.
7 Ara Sınav
8 Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu. Paraya çevirme ve tasınır malların satılması. Kuru, Baki/ Arslan Ramazan/ Yılmaz, Ejder: İcra ve İflas Hukuku, 70-80.
9 Tasınmaz malların satılması.Borç ödemeden aciz vesikası ve pratik çalısmalar. Kuru, Baki/ Arslan Ramazan/ Yılmaz, Ejder: İcra ve İflas Hukuku, 80-90.
10 Genel olarak ilam ve ilamlı icranın dayanakları. Alacak türlerine göre ilamlı icra takibi.Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip Kuru, Baki/ Arslan Ramazan/ Yılmaz, Ejder: İcra ve İflas Hukuku, 90-100.
11 Gayri menkul rehninin paraya çevrilmesi, İhtiyadi haciz Kuru, Baki/ Arslan Ramazan/ Yılmaz, Ejder: İcra ve İflas Hukuku, 100-150.
12 İflas nedenleri ve iflasa tabi kisiler, İflas yolları ve genel iflas yolu, Kambiyo senetlerine özgü iflas yolu Kuru, Baki/ Arslan Ramazan/ Yılmaz, Ejder: İcra ve İflas Hukuku, 150-200.
13 Doğrudan doğruya iflas halleri, İflasın hukuki sonuçları, İflasın sona ermesi Kuru, Baki/ Arslan Ramazan/ Yılmaz, Ejder: İcra ve İflas Hukuku, 200-300.
14 Konkordato hukuku, İptal davaları Kuru, Baki/ Arslan Ramazan/ Yılmaz, Ejder: İcra ve İflas Hukuku, 300-400.
15 Pratik Çalışma
16 Yıl Sonu Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. • Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflas Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2016
Diğer Kaynaklar 3. • Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Yrd. Doç. Dr. Emel Hanağası, İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2013.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. X
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. X
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. X
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. X
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. X
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi X
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. X
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. X
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. X
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. X
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. X
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 2 12
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 8 5 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 5 5 25
Toplam İş Yükü 125