AKTS - Türk Anayasa Hukuku

Türk Anayasa Hukuku (LAW108) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türk Anayasa Hukuku LAW108 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Ozan ERGÜL
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı, Türk anayasa hukukunu kavramsal ve kurumsal olarak tanıtmak ve bilgi edindirmektir. Özellikle Türkiye’de anayasal tarih ve anayasal organlar ve bunların işleyişlerine ilişkin kuralların öğretilmesi bu dersin amacını oluşturur.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Anayasada yer alan temel ilke ve kavramları kavrama yeteneği kazandırır.
  • Anayasa hukuku alanında karşılaştıkları problemleri çözebilirler.
  • Kamu hukukunun diğer alanlarıyla anayasa hukuku bilgilerini bütünleştirerek, olayları çözme becerisi kazanır.
Dersin İçeriği 1982 Anayasası?nın temel ilkeleri ve devlet, yasama ve yürütme organları arasındaki ilişkiler ve hükümet sistemi, insan hakları, yargı organı, Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti?nin anayasal düzeni, Türkiye?de anayasal tarih.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türkiye’de Anayasal Gelişmeler Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
2 1982 Anayasası’nın özellikleri Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
3 Devletin temel unsurları Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
4 Devletin fonksiyonları Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
5 Seperations of the powers Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
6 Yasama fonksiyonu Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
7 Ara sınav
8 Yürütme fonksiyonu Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
9 Yasama Organı Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
10 Yürütme organı Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
11 Cumhurbaşkanı Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
12 Bakanlar Kurulu Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
13 Yargı organı Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
14 Anayasa yargısı Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
15 Anayasa yargısında denetim şekilleri Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kemal Gözler: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin yay. Bursa 2017.
Diğer Kaynaklar 2. Ergun Özbudun:Türk Anayasa Hukuku, yetkin yayınları,2017

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. X
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. X
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. X
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. X
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. X
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi X
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. X
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. X
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. X
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. X
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. X
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 23 23
Toplam İş Yükü 150