AKTS - Hukuka Giriş

Hukuka Giriş (LAW101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hukuka Giriş LAW101 4 0 0 4 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. H. Serdar Hoş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Hukukun temel kavramlarını açıklamak için temel hukuk sistemlerinin ve kurumlarının karşılaştırılması, hukukun kaynakları öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla bitiren öğrenciler; - Hukukun temel kavramlarına ve hukuk terminolojisine hakim olur
  • - Özel hukuk ve kamu hukuku ayrımını açıklar
  • - Hukuk, adalet ve toplum gibi olguların arasındaki bağlantıları açıklayabilir
  • - Hukukun kaynakları hakkında bilgi sahibi olurlar
  • - Hukukun kökeni hakkındaki farklı görüşleri açıklayabilir
Dersin İçeriği Hukukun temel konuları; hukukun maddi ve şekli kaynakları, toplumsal düzeni sağlamada hukukun rolü, yürürlükteki kanunlar ile toplumsal kuralların karşılaştırılması, kanunların yorumlanması, haklar ve hakların sınıflandırılması, hukukun temel dalları, hukukun üstünlüğü ilkesi, müeyyideler, hukuk sistemleri, yargı ve muhakeme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hukuk, Hukuk Düzeni ve Kural Kavramı Selahattin Keyman, Hukuka Giriş, Yetkin Kitabevi, 5. Baskı, 2013
2 Doğal Hukuk Keyman, Hukuka Giriş, s. 21-29.
3 Hukuki Normlar ve İçerikleri Yasemin Işıktaç, Hukuk Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2013
4 Normların Anlam ve Zaman Bakımından Uyglanmaları Yasemin Işıktaç, Hukuk Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2013
5 Hukukun Kaynakları Selahattin Keyman, Hukuka Giriş, Yetkin Kitabevi, 5. Baskı, 2013
6 Hukukun Kaynakları, Hak Kavramı Yasemin Işıktaç, Hukuk Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2013
7 Ara Sınavı İlgili Bölümler
8 Hukuki İşlemler Yasemin Işıktaç, Hukuk Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2013
9 Hak-Hukuk Düzeni İlişkisi Yasemin Işıktaç, Hukuk Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2013
10 Hak Sujeleri Yasemin Işıktaç, Hukuk Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2013
11 Muhakeme Yasemin Işıktaç, Hukuk Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2013
12 Hukuk Metadolojisi, Bir Değer Olarak Hukuk Yasemin Işıktaç, Hukuk Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2013
13 Hukuki Pozitivizm Yasemin Işıktaç, Hukuk Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2013
14 Sosyolojik Hukuk Yasemin Işıktaç, Hukuk Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2013
15 Tartışma ve Değerlendirme İlgili Bölümler
16 Genel Sınav İlgili Bölümler

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Selahattin Keyman, Hukuka Giriş, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007
Diğer Kaynaklar 2. Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa, 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. X
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. X
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. X
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. X
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. X
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi X
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. X
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. X
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. X
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. X
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. X
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 3 3 9
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 6 5 30
Toplam İş Yükü 151