AKTS - Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku

Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku (LAW104) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku LAW104 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Araş. Gör. Sevil YILDIZ
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Hukuk kurallarını öğretmenin yanı sıra, bu kuralların gelişimini, bu kuralları oluşturan ekonomik ve toplumsal olguları göstermek, olanaklar elverdiği ölçüde gelecekteki gelişimlerin yönlerini belirlemektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kazandığı hukuki yorum ve muhakeme kabiliyetini karşılaştığı hukuki olaylarda aktif biçimde kullanır.
  • Yürürlükteki hukuki düzenlemeleri, hukuk mantığı ve hukuki düşünüş yöntemleriyle, hukuk kurallarının oluşumu sürecinden günümüze kadarki gelişimini göz önünde bulundurarak açıklar.
  • Öğrenmiş olduğu özel hukuk genel kavram ve kurallarını somut olaylara uygular.
  • Disiplinler arası (Ekonomi, Tarih, Sosyoloji vb.) çalışmalar yaparak hukukta farklı yaklaşımlar oluşturur, kullanır.
  • Çeşitli hukuk sistemlerini Çağdaş Türk Hukuku ile karşılaştırır.
Dersin İçeriği Türk hukukunun tarihsel özelliklerine bir giriş olarak İslam öncesi hukuk; Osmanlı hukuk sisteminin kavram ve kurumları; Avrupa`da modern hukuk düşüncesinin kurum ve kavramları; Roma hukuku ve onun kurum ve kavramları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Roma Hukuku'nun Konusu, Siyasi ve Tarihi Dönemler, Hukukun Kaynakları ve Temel Kavramları ROMA HUKUKU Tarihi Giriş-Kaynaklar-Gen Kavramlar-Kişiler Hukuku-Hakların Korunması, Özcan KARADENİZ ÇELEBİCAN, ANKARA 2014
2 Ius (Hak), Şahıs ve Ehliyet Kavramları ROMA HUKUKU Tarihi Giriş-Kaynaklar-Gen Kavramlar-Kişiler Hukuku-Hakların Korunması, Özcan KARADENİZ ÇELEBİCAN, ANKARA 2014
3 Hukuki İşlem ROMA HUKUKU Tarihi Giriş-Kaynaklar-Gen Kavramlar-Kişiler Hukuku-Hakların Korunması, Özcan KARADENİZ ÇELEBİCAN, ANKARA 2014
4 Haksız Fiiller ROMA HUKUKU Tarihi Giriş-Kaynaklar-Gen Kavramlar-Kişiler Hukuku-Hakların Korunması, Özcan KARADENİZ ÇELEBİCAN, ANKARA 2014
5 Roma Medeni Usul ve İcra Hukuku'nun Ana Hatları ROMA HUKUKU Tarihi Giriş-Kaynaklar-Gen Kavramlar-Kişiler Hukuku-Hakların Korunması, Özcan KARADENİZ ÇELEBİCAN, ANKARA 2014
6 Borç İlişkisi; Taraflar, Konu, Unsurlar, Doğuşu ve Kaynakları ROMA HUKUKU DERSLERİ Borçlar Hukuku, Türkan RADO, İstanbul 2016
7 Roma Akitler Sistemi ROMA HUKUKU DERSLERİ Borçlar Hukuku, Türkan RADO, İstanbul 2016
8 Ara sınav
9 Haksız Fiilden Doğan Borçlar ROMA HUKUKU DERSLERİ Borçlar Hukuku, Türkan RADO, İstanbul 2016
10 Borcun Sona Ermesi ROMA HUKUKU DERSLERİ Borçlar Hukuku, Türkan RADO, İstanbul 2016
11 Eşya Hukuku Genel Kavramları ROMA EŞYA HUKUKU, Özcan KARADENİZ ÇELEBİCAN, ANKARA 2015
12 Mülkiyet ROMA EŞYA HUKUKU, Özcan KARADENİZ ÇELEBİCAN, ANKARA 2015
13 Sınırlı Aynî Haklar: İrtifak Hakları ROMA EŞYA HUKUKU, Özcan KARADENİZ ÇELEBİCAN, ANKARA 2015
14 Sınırlı Aynî Haklar: İntifa Hakları ROMA EŞYA HUKUKU, Özcan KARADENİZ ÇELEBİCAN, ANKARA 2015
15 Sınırlı Ayni Haklar: Rehin Hakkı ROMA EŞYA HUKUKU, Özcan KARADENİZ ÇELEBİCAN, ANKARA 2015
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Özcan KARADENİZ ÇELEBİCAN, ROMA HUKUKU Tarihi Giriş-Kaynaklar-Gen Kavramlar-Kişiler Hukuku-Hakların Korunması, ANKARA 2014 
2. Türkan RADO, ROMA HUKUKU DERSLERİ Borçlar Hukuku, İSTANBUL 2016
4. Özcan KARADENİZ ÇELEBİCAN, ROMA EŞYA HUKUKU, ANKARA 2015

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. X
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. X
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. X
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. X
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. X
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi X
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. X
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. X
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. X
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. X
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. X
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 4 40
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 4 5 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 10 2 20
Toplam İş Yükü 128