AKTS - Vergi Hukuku

Vergi Hukuku (LAW322) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Vergi Hukuku LAW322 4 0 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Mustafa Akkaya
  • Araş. Gör. Zeynep Müftüoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Vergilendirme yetkisinin unsurlarının ve temel özelliklerinin kavranması ile Türk Vergi Sisteminde yer alan vergi çeşitlerinin öğretilmesi dersin temel amacıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla geçen öğrenci: -Vergilendirme sürecini analiz edebilir
  • - Vergilendirme yetkisinin kullanımında meydana gelen uyuşmazlıkları çözme becerisi kazanır
  • - Türk vergi sisteminde yer alan vergilendirme işlemlerinin uygulanmasında aktif olarak yer alabilir.
  • - Vergi sisteminde meydana gelen aksaklıkları eleştirebilir
  • - İdeal vergi sistemi için gerekenleri saptayabilir ve örnekler verebilir
Dersin İçeriği Vergilendirme ilişkisi, işlemleri, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi uyuşmazlıklarının çözümü ve Türk vergi sisteminde gelirden, servetten, harcamadan alınan vergiler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Vergi hukukunun tanımı, kapsamı, kaynakları ve vergi hukukunda yorum ÖNCEL, Mualla; KUMRULU, Ahmet; ÇAĞAN, Nami, Vergi Hukuku Gözden Geçirilmiş, Değişiklikler İşlenmiş 25. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2017
2 Hukuk devleti ve sosyal devlet ilkelerinin vergilendirme yetkisine çizdikleri sınırlar ÖNCEL, Mualla; KUMRULU, Ahmet; ÇAĞAN, Nami, Vergi Hukuku Gözden Geçirilmiş, Değişiklikler İşlenmiş 25. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2017
3 Vergi yükümlülüğü ve sorumluluğu; vergi ödevinde ehliyet, temsil ve teselsül kavramları ÖNCEL, Mualla; KUMRULU, Ahmet; ÇAĞAN, Nami, Vergi Hukuku Gözden Geçirilmiş, Değişiklikler İşlenmiş 25. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2017
4 Vergilendirme işlemleri ÖNCEL, Mualla; KUMRULU, Ahmet; ÇAĞAN, Nami, Vergi Hukuku Gözden Geçirilmiş, Değişiklikler İşlenmiş 25. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2017
5 Vergi borcunu sona erdiren nedenler ÖNCEL, Mualla; KUMRULU, Ahmet; ÇAĞAN, Nami, Vergi Hukuku Gözden Geçirilmiş, Değişiklikler İşlenmiş 25. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2017
6 Vergi alacağının güvence altına alınması yolları ÖNCEL, Mualla; KUMRULU, Ahmet; ÇAĞAN, Nami, Vergi Hukuku Gözden Geçirilmiş, Değişiklikler İşlenmiş 25. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2017
7 Vergi uyuşmazlıklarında çözüm yolları ile vergi suç ve cezaları ÖNCEL, Mualla; KUMRULU, Ahmet; ÇAĞAN, Nami, Vergi Hukuku Gözden Geçirilmiş, Değişiklikler İşlenmiş 25. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2017
8 vize
9 Gelir vergisinin unsurları, “elde etme”kavramı, gelir vergisinde yükümlülük çeşitleri ÖNCEL, Mualla; KUMRULU, Ahmet; ÇAĞAN, Nami, Vergi Hukuku Gözden Geçirilmiş, Değişiklikler İşlenmiş 25. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2017
10 Gelir unsurlarının vergilendirilmesi ÖNCEL, Mualla; KUMRULU, Ahmet; ÇAĞAN, Nami, Vergi Hukuku Gözden Geçirilmiş, Değişiklikler İşlenmiş 25. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2017
11 Kurumlar vergisi ÖNCEL, Mualla; KUMRULU, Ahmet; ÇAĞAN, Nami, Vergi Hukuku Gözden Geçirilmiş, Değişiklikler İşlenmiş 25. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2017
12 Emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi ÖNCEL, Mualla; KUMRULU, Ahmet; ÇAĞAN, Nami, Vergi Hukuku Gözden Geçirilmiş, Değişiklikler İşlenmiş 25. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2017
13 Motorlu taşıtlar vergisi, katma değer vergisi ÖNCEL, Mualla; KUMRULU, Ahmet; ÇAĞAN, Nami, Vergi Hukuku Gözden Geçirilmiş, Değişiklikler İşlenmiş 25. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2017
14 Motor vehicles tax, value added tax (VAT) ÖNCEL, Mualla; KUMRULU, Ahmet; ÇAĞAN, Nami, Vergi Hukuku Gözden Geçirilmiş, Değişiklikler İşlenmiş 25. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2017
15 Genel Tekrar
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. ÖNCEL, Mualla; KUMRULU, Ahmet; ÇAĞAN, Nami, Vergi Hukuku Gözden Geçirilmiş, Değişiklikler İşlenmiş 25. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2017
Diğer Kaynaklar 2. BİLİCİ, Nurettin, Vergi Hukuku, 28. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2012

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. X
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. X
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. X
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. X
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. X
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi X
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. X
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. X
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. X
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. X
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. X
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 3 15
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 6 4 24
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 6 4 24
Toplam İş Yükü 127