AKTS - Ceza Hukuku Genel Hükümler I

Ceza Hukuku Genel Hükümler I (LAW235) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ceza Hukuku Genel Hükümler I LAW235 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Özgür Küçüktaşdemir
  • Araş. Gör. Can Yalçın
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ceza Hukuku Genel Hükümler dersinde, ceza hukukunun tarihi gelişimi içerisinde gözlemlenen süreçlerden yola çıkılarak varılan modern hukuk düzeni kapsamında, ceza hukukuna egemen olan ilkeler, ceza kanunlarının uygulanma alanı, suç genel teorisinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenci, Ceza hukukunu tanımlar.
  • Öğrenci, Ceza hukukunun tarihi gelişimi çerçevesinde geçmiş ile günümüz ceza hukukunu karşılaştırır.
  • Öğrenci, ceza hukukuna egemen olan temel ilkeleri açıklar.
  • Ceza hukukuna egemen olan ilkelerden yararlanarak olması gereken ceza hukuku düzenini tasarlar.
  • Öğrenci, suç genel teorisini kullanarak problem çözer.
Dersin İçeriği Ceza kanunlarının uygulanma alanı ve suçun ne olduğu sorunu kapsamında suçun unsurları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ceza hukukunun tanımı ve tarihi gelişimi HAFIZOĞULLARI - ÖZEN (ilgili bölüm)
2 Ceza normunun tanımı ve özellikleri HAFIZOĞULLARI - ÖZEN (ilgili bölüm)
3 Ceza hukukuna egemen olan ilkeler HAFIZOĞULLARI - ÖZEN (ilgili bölüm)
4 Ceza Kanunu’nun zaman bakımından uygulanması HAFIZOĞULLARI - ÖZEN (ilgili bölüm)
5 Ceza Kanunu’nun yer bakımından uygulanması HAFIZOĞULLARI - ÖZEN (ilgili bölüm)
6 Ceza Kanunu’nun kişi bakımından uygulanması HAFIZOĞULLARI - ÖZEN (ilgili bölüm)
7 Suçun ne olduğu sorunu HAFIZOĞULLARI - ÖZEN (ilgili bölüm)
8 Suçun incelenmesinde izlenen metodlar HAFIZOĞULLARI - ÖZEN (ilgili bölüm)
9 Suçun maddi unsuru HAFIZOĞULLARI - ÖZEN (ilgili bölüm)
10 Vize Sınavı
11 Hareket HAFIZOĞULLARI - ÖZEN (ilgili bölüm)
12 Netice HAFIZOĞULLARI - ÖZEN (ilgili bölüm)
13 İlliyet bağı HAFIZOĞULLARI - ÖZEN (ilgili bölüm)
14 Suçun hukuka aykırılık unsuru, Hukuka aykırılık kavramı HAFIZOĞULLARI - ÖZEN (ilgili bölüm)
15 Tipiklik ve Hukuka uygunluk sebepleri HAFIZOĞULLARI - ÖZEN (ilgili bölüm)
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 2. Zeki HAFIZOĞULLARI, Muharrem ÖZEN, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler
6. CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş
7. TOROSLU, Ceza Hukuku Genel Kısım
8. KOCA/ÜZÜLMEZ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler
Diğer Kaynaklar 4. Türk Ceza Kanunu
5. Yargı Kararları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. X
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. X
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. X
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. X
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. X
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi X
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. X
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. X
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. X
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. X
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. X
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125