AKTS - Hukuk ve Edebiyat

Hukuk ve Edebiyat (LAW254) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hukuk ve Edebiyat LAW254 2 0 0 2 2
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. A. Aslı Şimşek
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı The aim of this course is explaining the concept of law, justice, difference between theory and practice and comparing them by analyzing the selected examples from both Turkish and world literature. In this course critical thinking and examining actual events with philosophical and judicial theories.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Edebi metinler aracılığıyla mesleki konumunu sorgular.
  • Yabancı eserler aracılığıyla evrensel hukuki meseleleri analiz eder.
  • Türk edebiyatı aracılığıyla hukuk sistemimizdeki sorunlar hakkında çözümler üretir.
Dersin İçeriği Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş örnek eserlerin incelenmesi yoluyla teorik bilginin pratiğe aktarılmasını sağlamak amacıyla adalet kavramı, suçsuzluk karinesi, yargının ve toplumsal düzenin cinsiyeti olup olmadığı meselesi, siyasi iktidar – birey ilişkisi, cezalandırmanın amacı, tabii haklar ve hukuki pozitivizm, sivil itaatsizlik, eşitlik konularının incelenmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konuya genel giriş, Hukuk ve Edebiyat ilişkisi Hukuk ve Edebiyat Disiplininin içeriği, dönem içinde okunacak eserlerin tanıtımı, dersin yöntemi. Richard A. Posner, Law and Literature, Harvard University Press, 7 April 2009.
2 Dönem içinde işlenecek hukuki konuların kapsamı, diğer hukuk disiplinleri ile hukuk ve edebiyatın bağlantısı, sınırları. William Domnarski, “Law and Literature”, Legal Studies F., 2003.
3 Adalet Kavramı, hukuk sisteminin işleyişi, suçsuzluk karinesi (Franz Kafka’nın Dava adlı eserinden hareketle konu işlenecektir.) Richard A. Posner, Law and Literature, Harvard University Press, 7 April 2009.
4 Hukuk ve toplumsal cinsiyet, hukukun, yargının ve toplumsal düzenin cinsiyeti olup olmadığı meselesi (Pınar Kür’ün Asılacak Kadın adlı eserinden hareketle konu irdelenecektir.) William Domnarski, “Law and Literature”, Legal Studies F., 2003.
5 Ütopya – Karşı Ütopya Kavramları Işığında siyasi iktidar – birey ilişkisi, hukuk devleti kavramı. (George Orwell’in 1984 adlı eseri bağlamında konu işlenecektir.) Richard A. Posner, Law and Literature, Harvard University Press, 7 April 2009.
6 Adil yargılanma hakkı, ceza müeyyidesi, cezalandırmanın amacı konuları. (Franz Kafka’nın Ceza Sömürgesi ve Hukuk Öyküleri adlı eserinden yola çıkılarak konu açıklanacaktır.) William Domnarski, “Law and Literature”, Legal Studies F., 2003.
7 Ara sınav
8 Hukukun tanımı ve içeriği meselesi, hukuki pozitivizm (Orhan Kemal’in Murtaza adlı eserinden hareketle konu incelenecektir.) Richard A. Posner, Law and Literature, Harvard University Press, 7 April 2009. William Domnarski, “Law and Literature”, Legal Studies F., 2003.
9 Hak sahibi olan bireyin güç sahibi olan devlete karşı konumu, hürriyet kavramı, suç ve ceza kavramları (Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin Suç ve Ceza adlı eseri üzerinden incelenecektir.) Richard A. Posner, Law and Literature, Harvard University Press, 7 April 2009.
10 Toplum – adalet – cezalandırma ilişkisi (Albert Camus’nun Yabancı Adlı eserinden hareketle konu açıklanacaktır.) Richard A. Posner, Law and Literature, Harvard University Press, 7 April 2009.
11 Eşitlik ilkesi, ayrımcılık yasağı. (Harper Lee’nin Bülbülü Öldürmek adı eseri bağlamında konu ele alınacaktır.) Richard A. Posner, Law and Literature, Harvard University Press, 7 April 2009.
12 Teşkilatlanmamış Müeyyideler: Hürriyetlerin Direnme Yoluyla Korunması, sivil itaatsizlik, direnme hakkı. (Sophokles’in Antigone adlı eserinden hareketle konu ele alınacaktır.) Richard A. Posner, Law and Literature, Harvard University Press, 7 April 2009.
13 Demokrasi kültürü (Jose Saramago’nun Körlük adlı eserinden yola çıkılarak konu incelenecektir.) William Domnarski, “Law and Literature”, Legal Studies F., 2003.
14 Demokrasi kültürü (Jose Saramago’nun Görmek adlı eserinden yola çıkılarak konu incelenecektir.) Richard A. Posner, Law and Literature, Harvard University Press, 7 April 2009.
15 Eserler ve konularla ilgili tartışma ve genel değerlendirme
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Richard A. Posner, Law and Literature, Harvard University Press, 7 April 2009.
2. William Domnarski, “Law and Literature”, Legal Studies F., 2003.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. X
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. X
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. X
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. X
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. X
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi X
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. X
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. X
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. X
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. X
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. X
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 2 6
Sunum/Seminer Hazırlama 1 3 3
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 2 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 50