AKTS - İdare Hukuku I

İdare Hukuku I (LAW233) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İdare Hukuku I LAW233 4 0 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Metin Günday
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı, idare hukukunun temel ilke, kurum ve kavramlarının aktarılması ve idarenin işleyişinde bu kavramlar arasındaki ilişkiler ile uygulamanın nasıl yürüdüğü hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Bu kapsamda öğrencilerin partik çalışmalar aracılığıyla idari uyuşmazlıkları çözme ve idare hukukuna özgü muhakeme yeteneklerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • İdare hukukunun temel kavramlarının açıklanması
  • • İdare hukuku alanında çıkabilecek uyuşmazlıklara ilişkin sorun çözme becerisi
  • • İdare Hukukuna ilişkin hukuki araştırmalar yapmak
  • • İdare hukukunda karar verici mekanizma da hangi ilkelerin dikkate alınacağını analiz etmek
  • • İdare hukuku temelinde hukuki problemleri çözmek
Dersin İçeriği Kamu hukukunun bir parçası olarak idare hukukunun özellikleri ve genel ilkeleri, idari teşkilata hakim ilkeler, merkezi ve yerinden yönetimler, idari işlem kavramı ve türleri ile idari işlemlere uygulanacak hukuki rejim.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İdare kavramı, idare hukukunun konusu, özellikleri ve uygulama alanı, İdare Hukukunun Kaynakları, İdare ile diğer devlet organları arasındaki farklar. Günday, s.20 vd.
2 İdare hukukuna hakim olan ilkeler, hukuk devleti ilkesi. Günday, s. 37 vd.
3 İdarenin tabi olduğu diğer ilkeler: Eşitlik ilkesi, laiklik, sosyal devlet, insan haklarına saygılı devlet vb. Günday, s. 53-64.
4 İdari Teşkilata ilişkin Temel ilkeler, Merkezden ve yerinden yönetimin özellikleri, Türkiye’deki yönetim sistemi ve özellikleri. Günday, s. 65-89.
5 İdare hukukunun Kaynakları Günday, s. 92 vd.
6 İdarenin işlem ve eylemleri, İdari işlem Kavramı ve Hukuki Rejimi, İdari işlem türleri Günday, s. 123 vd.
7 Arasınav Arasınav
8 İdari İşlemlerin Uygulanması ve Özellikleri, İdari işlemlerin Uygulanması ve Yürürlüğe girmesi, İdari İşlemlerin Sona Ermesi. (Pratik Çalışma) Günday, s. 134 vd.
9 İdari İşlemlerin Hukuka Aykırılığı
10 İdarenin yetkileri: Kamulaştırma ve usulü Günday, s. 249-281
11 İdari Sözleşmeler, İdari Sözleşme Yapılması, İdari Sözleşmeler ile İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri arasındaki Farklar Günday, s. 183-193
12 İhalelere uygulanacak hukuki rejim Günday, s. 195-221.
13 İdari teşkilat içerisinde yer alan makamlar ve görevleri Günday, s. 390 vd.
14 İdare hukukunda kamu görevlileri ve sorumlulukları
15 Değerlendirme ve pratik çalışma
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Metin Günday, İdare Hukuku, İmaj Yayınları, Ankara, 2013.
Diğer Kaynaklar 2. Yahya K. Zabunoğlu, İdare Hukuku, Turhan Kİtabevi, Ankara, 2012.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. X
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. X
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. X
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. X
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. X
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi X
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. X
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. X
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. X
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. X
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. X
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 4 40
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 5 2 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 11 11
Toplam İş Yükü 125