AKTS - İletişim Hukuku

İletişim Hukuku (LAW222) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İletişim Hukuku LAW222 2 0 0 2 2
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Duygu Merki
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Haberleşme ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında, basın özgürlüğü, yayım hakkı, yayımcının, yazı işleri müdürünün ve basın kuruluşu sahibinin sorumlulukları hakkında bilgi vermek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Basın özgürlüğü ile basın kuruluşlarının hak ve sorumlulukları üzerine değerlendirme yapabirler
Dersin İçeriği Kitle iletişim araçları, kitle iletişim özgürlüğü, yayımcının ve yazı işleri müdürünün ceza ve özel hukuk sorumlulukları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Olarak Kitle İletişimi İÇEL/ÜNVER, s. 3-16
2 Genel Olarak Kitle İletişim Hukuku ve Niteliği İÇEL/ÜNVER, s. 16-23
3 Genel Olarak İletişim Özgürlüğü İÇEL/ÜNVER, s. 23-38
4 Türkiye’de İletişim Özgürlüğü İÇEL/ÜNVER, s. 38-87
5 Basın Rejimi İÇEL/ÜNVER, s. 91-104
6 Basın Rejiminin Temel Kavramları: Basılmış Eser, Yayın İÇEL/ÜNVER, s. 106-130
7 Süreli Yayınlarla İlgili Özel Düzenlemeler İÇEL/ÜNVER, s. 131-173
8 Ara Sınav
9 Yanıtlama ve Düzeltme Hakkı İÇEL/ÜNVER, s. 173-231
10 Basılmış Eserler Nedeniyle Ceza Sorumluluğu İÇEL/ÜNVER, s. 231-273
11 Basılmış Eserler Nedeniyle Özel Hukuk Sorumluluğu İÇEL/ÜNVER, s. 273-309
12 Yetkili ve Görevli Mahkemenin Tespiti İÇEL/ÜNVER, s. 231-309
13 Türkiye’de Radyo-TV Rejimi İÇEL/ÜNVER, s. 309-388
14 Yayın Sınırları İÇEL/ÜNVER, s. 388-405
15 Sansür İÇEL/ÜNVER, s. 406-458
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kayıhan İçel / Yener Ünver, Kitle İletişim Hukuku, İstanbul 2012

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. X
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. X
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. X
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. X
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. X
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi X
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. X
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. X
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. X
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. X
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. X
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 1 4
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 4 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 2 3 6
Toplam İş Yükü 50