AKTS - Çevre Hukuku

Çevre Hukuku (LAW401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çevre Hukuku LAW401 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Nükhet Yılmaz Turgut
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Genel olarak çevre hukukunun temel kavramlarını, uluslararası çevre hukukunun temel kaynaklarını, konuyla ilgili Türkiye’deki düzenlemeler ve tartışmaları öğretmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çevre hukukunun temel kavramlarını tanımlar.
  • Uluslararası çevre hukukunun temel kaynaklarını sınıflandırır.
  • Çevre sorunları ile ilgili hukuksal problemleri çözer.
  • Çevre hakkının diğer hak ve özgürlüklerle ilişkisini değerlendirir.
  • Çevre hakkı ihlallerinin engellenmesi adına hukuksal çözümler geliştirir.
Dersin İçeriği Çevre hakkı, anlam ve katılım gibi çevre hukukunun temel ilkelerinin uygulanması, önleme, kirleten öder, koordinasyon, ve önlem; kirletenin hukuki ve cezai sorumluluğu; çevresel etki değerlendirmesi; kirliliğin önlenmesi amacıyla çevreyi korumak için gerekli ve önemli araçlar.ecution

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çevre ve çevrenin korunması kavramlarına giriş. Yılmaz Turgut, Nükhet: Çevre Politikası ve Hukuku, Ankara, 2012.
2 Çevre kirliliği sorunu ve çevre hukukunun temeli: Çevreyle ilgili kitlesel eylemler ve bunların rolü. Yılmaz Turgut, Nükhet: Çevre Politikası ve Hukuku, Ankara, 2012.
3 Çevresel sorunları nedenleri ve olası çözümleri. Yılmaz Turgut, Nükhet: Çevre Politikası ve Hukuku, Ankara, 2012.
4 Çevre hukukunun tarihi Yılmaz Turgut, Nükhet: Çevre Politikası ve Hukuku, Ankara, 2012.
5 Çevre hukukunun konusu, içeriği ve amacı. Yılmaz Turgut, Nükhet: Çevre Politikası ve Hukuku, Ankara, 2012.
6 Çevre hukukunun özellikleri ve hukukun diğer alanlarından farkı. Yılmaz Turgut, Nükhet: Çevre Politikası ve Hukuku, Ankara, 2012.
7 Ara Sınavı
8 Pozitif hukukta çevre hakkının tanımı Yılmaz Turgut, Nükhet: Çevre Politikası ve Hukuku, Ankara, 2012.
9 Sürdürülebilir kalkınmanın anlamı Yılmaz Turgut, Nükhet: Çevre Politikası ve Hukuku, Ankara, 2012.
10 Çevre hukukunun temel ilkeleri, bunların içeriği ve önemi. Yılmaz Turgut, Nükhet: Çevre Politikası ve Hukuku, Ankara, 2012.
11 “Kirleten öder” ilkesinin uygulanması. Yılmaz Turgut, Nükhet: Çevre Politikası ve Hukuku, Ankara, 2012.
12 “Katılım” ilkesinin uygulanması. Yılmaz Turgut, Nükhet: Çevre Politikası ve Hukuku, Ankara, 2012.
13 “Tedbir” ilkesinin önlenmesi. Yılmaz Turgut, Nükhet: Çevre Politikası ve Hukuku, Ankara, 2012.
14 Türkiye’deki düzenlemeler. Yılmaz Turgut, Nükhet: Çevre Politikası ve Hukuku, Ankara, 2012.
15 Genel Değerlendirme Yılmaz Turgut, Nükhet: Çevre Politikası ve Hukuku, Ankara, 2012.
16 Yıl Sonu Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Yılmaz Turgut, Nükhet: Çevre Politikası ve Hukuku, Ankara, 2012.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. X
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. X
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. X
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. X
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. X
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi X
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. X
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. X
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. X
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. X
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. X
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 4 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 5 2 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Toplam İş Yükü 100