Toplumsal Katkı Stratejisi ve Hedefleri

Atılım Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında belirlenmiş stratejik öncelikli alanlar içerisinde spesifik olarak “Toplumsal Katkı” başlığı olmamakla birlikte, Üniversitenin “toplumsal katkı” performansını izleme ve kontrol etmek üzere hedeflere yer verilmiştir.

Atılım Üniversitesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan Toplumsal Katkı Bağlantılı Amaç ve Hedefler Tablosunda görüleceği üzere  “Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon” ile ilgili 10 adet, “Eğitim” ile ilgili 5 adet, “Öğrenci Odaklı Üniversite” ile ilgili 5 adet, “Kurumsal Yönetişim” ile ilgili 6 adet ve “Uluslararasılaşma” ile ilgili 2 adet olmak üzere toplam 28 adet hedef belirlenmiştir.

Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon

Aktif tam zamanlı öğretim üyelerinin akademik/ bilimsel yayın üretkenliğinin artırılması

Araştırma alt yapısının özellikle yeni kurulmuş olan birimlerde geliştirilmesi

Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması ve ürüne, patente dönüştürülmesinin teşvik edilmesi

ARGEDA-TTO'nun sanayi ve diğer kurumlarla etkileşiminin üst düzeye çıkarılması

Dış destekli proje sayısının artırılması

SCI-E ,SSCI ve AHCI kapsamında yayınlanan niteliğinin artırılması

Ulusal/ uluslararası prestijli bilimsel toplantıların üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilmesi

Uluslararası işbirliğinin artırılması

Ülke öncelikleri doğrultusunda disiplinler arası çalışmaların geliştirilmesi

Üniversitemiz vizyonu ile uyumlu; kendi alanı ile ilgili uluslararası boyutta farkındalığı ve işbirlikleri olan, araştırmada aktif tam zamanlı öğretim üyelerinin istihdam edilmesi.

Eğitim

Eğitim öğretimin kalitesini artırmak

Öğrenme- Bilgi nesneleri kütüphanesi ile "Arttırılmış Gerçeklik- Augmented Reality" Teknolojisinin Eğitim/Öğretim süreçlerimize kazandırılması.

Uzaktan Eğitim için güncel dijital içeriklerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve MOODLE ve SCORM paketleme özelliği ile kullanımı ve paket içerik olarak ticari ürün haline getirilmesi

Uzaktan Eğitim öğretimin kalitesini artırmak

Üniversitenin Ölçme Değerlendirme ve e-Sınav Merkezi kurgulanması

Öğrenci Odaklı Üniversite

Mevcut Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezinin Hizmetlerinin genişletilmesi

Ortak Eğitim Programının kapsamının genişletilmesi (bölüm sayısı +firma sayısı+ öğrenci sayısı artışı)

Oryantasyon Programı Üretilmesi /Geliştirilmesi

Öğrenci ve Kültür Merkezinin Hayata Geçirilmesi

Öğrenciler ve Mezunlar ile İyi iletişim Kuran Bir Atılım Üniversitesi

Kurumsal Yönetişim

Üretkenliğin artırılması

Bürokratik işlemlerin hızlı ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi

Eğitim öğretimin kalitesini artırmak

Karar destek otomasyonu, iş zekâsı veri alt yapısının (Simülasyon altyapısı) ve raporlama altyapısını gerçekleştirmek

Kurumsal iletişimi etkin hale getirmek için kurum içi/dışı iletişim programı (İş süreçleri de dâhil olacak şekilde) üretilmesi

Üniversitenin Ölçme Değerlendirme ve e-Sınav Merkezi kurgulanması

Uluslararasılaşma

Uluslararası akademisyen sayısının artırılması

8 Üniversite ile aktif çalışmaların yürütüldüğü " Uluslararası İşbirlikleri “Hayata Geçirilmeli.